ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 36 (2008) / Τεύχος 4 / Η αναγκαιότητα της «Οδοντιατροδικαστικής»

Η αναγκαιότητα της «Οδοντιατροδικαστικής»

Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2008;36(4):265-266

Τα εξατομικευμένα οδοντικά και στοματικά χαρακτηριστικά, εφόσον εξετασθούν και αξιολο­γηθούν δεόντως, συνθέτουν ταυτότητα, που οδη­γεί σε αναγνώριση και ταυτοποίηση. Με βάση τα παραπάνω, η «Οδοντιατροδικαστική» είναι απαραί­τητη αρωγός των οργάνων επιβολής του Νόμου, με κοινό στόχο την πλήρη και ορθή απονομή του Δικαίου.
Το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατροδικαστικής έχει πολλά πεδία δράσης, ανάμεσα στα οποία είναι η διερεύνηση ανθρωποκτονιών, βιαιο­πραγιών σε παιδιά και σεξουαλικών εγκλημάτων, σε μαζικές καταστροφές (όπως: αεροπορικά ατυ­χήματα, τρομοκρατικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές, όπου τα πτώματα δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν οπτικά ή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και η αναγνώριση/ταυτοποίηση ή αποσυσχετισμός εξαρτάται, κυρίως, από την εφαρμογή της Οδοντιατροδικαστικής Επιστήμης), σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές έρευνες, κ.α. Οι εμπλεκόμενοι στην εξιχνίαση των παραπά­νω υποθέσεων(αστυνομικές, ανακριτικές, εισαγγε- λικές αρχές, ιατροδικαστές, αρχαιολόγοι, δικηγό­ροι, κ.τ.λ.) πρέπει να διαθέτουν ένα πλήθος ειδι­κών γνώσεων, γεγονός πρακτικά αδύνατο. Έτσι, δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα διαφόρων ειδικο­τήτων, των οποίων η στενή συνεργασία σε άριστο επίπεδο και με την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας για κάθε πεδίο, υποβοηθά το έργο της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο τόσο της προκαταρκτικής εξέτασης όσο και της αποδεικτικής διαδικα­σίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: