ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Η αδιαφορία εκ μέρους των γονέων/κηδεμόνων για τη στοματική υγεία ανήλικων παιδιών στο πλαίσιο της παραμέλησης/κακοποίησης. Νομική προσέγγιση Ιατρικής Ευθύνης

Η αδιαφορία εκ μέρους των γονέων/κηδεμόνων για τη στοματική υγεία ανήλικων παιδιών στο πλαίσιο της παραμέλησης/κακοποίησης. Νομική προσέγγιση Ιατρικής Ευθύνης

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, Π. ΚΑΦΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):175-186

Η αναζήτηση λύσεων και η επίλυση των προβλημάτων, που αφορούν τα παραμελημένα παιδιά, είναι ένα θέμα, που απασχολεί όχι μόνο κυβερνητικές, θρησκευτικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, αλλά και ομάδες ευαισθητοποιημένων πολιτών. Η αντιμετώπιση της φτώχειας, η ανάπτυξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής πολιτικής (με παράλληλη ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν το παιδί, τον έφηβο και την οικογένεια και στήριξη των κέντρων οικογενειακής υποστήριξης) κρίνονται αναγκαία.
Ορισμένες φορές η αδιαφορία ή η άρνηση παροχής ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης σε παιδί από τους γονείς ή κηδεμόνες του, μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική, τη ψυχική του ανάπτυξη, αλλά ακόμη, σε ακραίες περιπτώσεις και στο θάνατό του.
Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι διάφορες μορφές παραμέλησης, τα στατιστικά στοιχεία, οι προδιαθεσικοί παράγοντες και η αντιμετώπιση της παιδικής παραμέλησης, η οποία απαιτεί συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, κυρίως, των λειτουργών υγείας, των κοινωνικών λειτουργών, των εκπαιδευτικών, κ.τ.λ. Επίσης, γίνεται μία προσπάθεια μελέτης και καταγραφής των προβλημάτων και ευθυνών που προκύπτουν σε ηθικό και νομικό επίπεδο, στις περιπτώσεις αναγνώρισης οδοντιατρικής παραμέλησης σε ανήλικο ασθενή. Σε νομικό επίπεδο γίνεται ανάλυση των γενικότερων περιπτώσεων, όπου ο οδοντίατρος οφείλει να καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές το γεγονός της παραμέλησης, αίροντας με αυτόν τον τρόπο το οδοντιατρικό απόρρητο του ανήλικου ασθενή. Επίσης, γίνεται μία ανάλυση και αναφορά επί των ποινικών ευθυνών του οδοντιάτρου σε περίπτωση αποσιώπησης τέτοιου συμβάντος και, τέλος, καταγράφονται όλες εκείνες οι ενέργειες τις οποίες υποχρεούται ή ενδείκνυται να ακολουθήσει ο οδοντίατρος και θα χρησιμοποιηθούν, όχι μόνο για την καταδίκη του ασυνείδητου ανεύθυνου γονέα / κηδεμόνα, αλλά και για την προστασία του ίδιου του οδοντιάτρου λειτουργού υγείας. Τα στοιχεία τα οποία υποχρεούται να κατέχει, αλλά και οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο οδοντίατρος σε περίπτωση υποψίας οδοντιατρικής παραμέλησης ανηλίκου, θα αποτελέσουν στοιχεία που θα συνεκτιμήσει το δικαστήριο την ώρα του καταλογισμού των εκατέρωθεν ευθυνών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: μορφές παραμέλησης, παραμέληση ιατρικής/οδοντιατρικής  φροντίδας παιδιού, ιατρικό/οδοντιατρικό  απόρρητο, Κ.Π.Δ., Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας