ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 2 / Ηλεκτρογναθογραφία: Τρισδιάστατη απεικόνιση της κίνησης της κάτω γνάθου. Περιγραφή και δυνατότητες χρήσης στην κλινική πράξη

Ηλεκτρογναθογραφία: Τρισδιάστατη απεικόνιση της κίνησης της κάτω γνάθου. Περιγραφή και δυνατότητες χρήσης στην κλινική πράξη

Β. Αναστασιάδου, Σ. Σιόβας
ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):135-141

Η μάσηση αποτελεί μια από τις κυριότερες λειτουρ­γίες του στοματογναθικού συστήματος και από τις αρχές του 20ού αιώνα έγιναν προσπάθειες καταγραφής και αξιο­λόγησής της. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται για την αξιολόγηση της μάσησης πολλές μέθοδοι, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται η άμεση παρατήρηση, η κινη­ματογραφική, η ραδιογραφική και η ηλεκτρομαγνητική μέθοδος. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μέθο­δος της ηλεκτρογναθογραφίας και συγκεκριμένα περιγρά­φεται ο γναθογράφος (Sirognathograph, Model D-3175, Siemens, Bensheim, Germany). Η συσκευή αυτή παρουσιά­ζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που αφορούν τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση κατά τη διάρκεια καταγραφής, την ευαισθησία της συσκευής, τη γραμμικότητά της, καθώς και την κλινική της επαναληψιμότητα. Ο γναθογράφος συνερ­γάζεται με εξειδικευμένη συσκευή καταγραφής της ηλεκτρομυίκής δραστηριότητας των μασητήρων μυών και μέσω του ιδίου λογισμικού προγράμματος, προβάλλονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τόσο η κίνηση στις τρεις διαστάσεις του χώρου όσο και η ηλεκτρομυίκή δραστηριό­τητα σε συνάρτηση με το χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν παραμέτρους αξιολόγησης της μάσησης (π.χ. διάρκεια μασητικού κύκλου, συχνότητα μάσησης, ταχύτητα και επι­τάχυνση της γνάθου). Στην εργασία αυτή επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρείται, με αυστηρότητα, το κατάλληλο πρωτόκολλο μεταξύ των διαφόρων ατομικών χαρακτηρι­στικών των οδοντικών καταστάσεων των ατόμων, διότι με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η σύγκριση των απο­τελεσμάτων με άλλες εργασίες που έχουν το ίδιο πρωτό­κολλο σε άλλα ερευνητικά κέντρα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ηλεκτρογναθογραφια, συσκευές κατα­γραφής μάσησης, γναθογράφος