ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 1 / Εφαρμογή της διαδικασίας της τοπικής αναισθησίας στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Εφαρμογή της διαδικασίας της τοπικής αναισθησίας στα οδοντιατρεία της Θεσσαλονίκης

Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ, Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Π. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Κ. ΠΑΜΦΙΛΙΔΗΣ, Δ. ΠΡΙΝΤΖΑ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):23-32

To υλικό της έρευνας αποτέλεσαν 300 ιδιώτες οδο­ντίατροι στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τα δεδομένα της έρευνας συλλέχτηκαν με έντυπο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους συγγραφείς της εργασίας κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης που έλαβε χώρα με επίσκεψη στο χώρο του κάθε οδοντιατρείου.
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας βρέ­θηκε ότι η πλειοψηφία των οδοντιάτρων χρησιμοποιούν τη λιδοκαίνη (37,1 %) και την αρτικαίνη (41,1 %) με στατιστι­κά σημαντική συσχέτιση (Πίνακας 15) μεταξύ των ετών άσκησης της οδοντιατρικής και του είδους του χρησιμο­ποιούμενου τοπικού αναισθητικού. Το περισσότερο χρησι­μοποιούμενο αγειοσυσπαστικό είναι η επινεφρίνη (84%), ενώ η νορεπινεφρίνη χρησιμοποιείται περιορισμένα, αλλά σε στατιστικά μεγαλύτερο βαθμό από τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδοντιάτρους.
Η πλειονότητα των οδοντιάτρων (78,2 %) έχει στο ιατρείο και τα δύο μεγέθη βελονών (μακρύ-κοντό) και χρη­σιμοποιεί αυτές που έχουν διάμετρο 27G (82 %) που είναι μια ενδιάμεση διάμετρος. Το 75 % των οδοντιάτρων εγχέ­ουν το αναισθητικό στους ιστούς σε λιγότερο από 30 sec. Η πλειονότητα (58,2 %) δηλώνει ότι κάνει επιφανειακή αναισθησία πριν από την τοπική αναισθησία’ αυτοί που κάνουν προηγουμένως επιφανειακή αναισθησία έχουν στατιστικά σημαντικά περισσότερες αποτυχίες από αυτούς που δεν κάνουν. Είναι, όμως, ταυτόχρονα, ιδιαίτε­ρα ανησυχητικό το ότι υπάρχουν οδοντίατροι (13,5 %) που δεν κάνουν αναρρόφηση και το ότι το 46,1 % δεν υπολογί­ζει το βάρος του παιδιού πριν την χορήγηση της αναισθη­σίας. Μεγάλο μέρος του δείγματος (76,2 %) αναφέρει από 0-1 αποτυχίες την εβδομάδα στην αναισθητοποίηση των ασθενών του, διαθέτει πιεσόμετρο (89 %), λίγοι έχουν φιάλη οξυγόνου (28,8 %) και αρκετοί έχουν στο ιατρείο φάρμακα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση ενός συμβάματος (72,6 %).

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Τοπική αναισθησία, εξοπλισμός αναισθησίας, φάρμακα και συσκευές επείγουσας αντιμετώπισης, αποτυχίες αναιοθησίας