ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Επιπλοκές και συμβάματα στην κλινική πράξη – Νομικές ευθύνες κατά την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών

Επιπλοκές και συμβάματα στην κλινική πράξη – Νομικές ευθύνες κατά την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Καθηγητής και Διευθυντής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):11-13

Ο σύγχρονος γενικός ή ειδικός οδοντίατρος έχει εκπαιδευθεί, έτσι, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σχε­δόν σ’όλες τις οδοντιατρικές ανάγκες του ασθενή, όταν ο τελευταίος προστρέξει στο οδοντιατρείο. Οι διάφορες οδοντιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται, σήμερα, με τρόπο ασφαλή, ανώδυνο και αποτελεσματι­κό. Επιπλέον, η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών σε κάθε κοινωνία ρυθμίζεται και ελέγχεται με ειδικούς νόμους του κράτους και με αυστηρούς κανόνες δεο­ντολογίας που περιφρουρούνται από τους αρμόδιους επαγγελματικούς – επιστημονικούς φορείς του κλάδου. Επίσης, τα ατομικά δικαιώματα των οδοντιάτρων και των ασθενών, ως πολίτες, προστατεύονται και κατοχυ­ρώνονται από τη γενική νομοθεσία.
Ατυχώς για έναν περιορισμένο αριθμό ασθενών η παροχή κάποιων οδοντιατρικών υπηρεσιών μπορεί να συνοδευθεί με την παρουσίαση κάποιας ελαφράς ή σοβαρής επιπλοκής κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή κατά τη μεταθεραπευτική περιόδο. Η παρουσίαση επι­πλοκών είναι πολυπαραγοντική και ποικίλλει. Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία προσδιορίζει συγκεκριμένα τις πιθανότητες παρουσίασης επιπλοκών κατά την παροχή των διαφόρων οδοντιατρικών υπηρεσιών. Τέτοιας φύσης προβλήματα είναι δύσκολο να αποφευ­χθούν εντελώς. Στις περισσότερες από τις περιπτώ­σεις αυτές, ο οδοντίατρος οφείλει να έχει ενημερώσει από πριν τον ασθενή του για μια τέτοια πιθανότητα και να είναι ικανός μόνος του ή με τη συνεργασία άλλων ειδικών να ελέγξει την κατάσταση και να αποκαταστή­σει την υγεία του ασθενή.
Ευρήματα μελετών από διάφορες ομάδες ασθε­νών, βεβαιώνουν ότι είναι σχετικά λίγες οι περιπτώσεις όπου ασθενής, έπειτα από επιπλοκές, επαρκείς εξηγή­σεις και κατάλληλη αντιμετώπιση από το θεράποντα οδοντίατρο, κατέφυγε σε δικαστήρια. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστική η κατανόηση που οι ασθενείς επέδει­ξαν στον οδοντίατρο έπειτα από μια τέτοια μικρή ή μεγάλη περιπέτεια.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: