ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 3 / Επίδραση της χύτευσης στην πόρωση αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων με 2-5% περιεκτικότητα σε χρυσό (πειραματική μελέτη)

Επίδραση της χύτευσης στην πόρωση αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων με 2-5% περιεκτικότητα σε χρυσό (πειραματική μελέτη)

Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):241-248

Η τήξη και η χύτευση των κραμάτων, ως μέρος της εργαστηριακής τους κατεργασίας, επιδρά στη δομή και τη συμπεριφορά τους μέσα στο στόμα.
Σκοπός της πειραματικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του σταδίου της τήξης και χύτευσης στη δημιουργία πόρωσης αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων με 2 – 5 % περιεκτικότητα σε χρυσό.
Η μεθοδολογία περιελάμβανε την κατασκευή δοκιμίων τύπου MOD, από 2 διαφορετικά αργυροπαλλαδιούχα κράματα, με τη χρήση 3 διαφορετικών μεθόδων τήξης-χύτευσης, την ανεύρεση και τον προσδιορισμό των πόρων με στερεοσκοπική εξέταση και φωτογράφηση και την καταγραφή της κάλυψης των επιφανειακών πόρων στο συνολικό εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας κάθε δοκιμίου, σε ποσοστιαία αναλογία.
Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η διαφορετική μέθοδος τήξης-χύτευσης, ανεξάρτητα από το αργυροπαλλαδιούχο κράμα που χρησιμοποιήθηκε, δεν επηρεάζει τον αριθμό των πόρων που εμφανίσθηκαν στο σύνολο των εξωτερικών επιφανειών του δοκιμίου.
Το διαφορετικό πάχος και η διαφορετική θέση της επιφάνειας σε σχέση με τον αγωγό χύτευσης, συσχετιζόμενα τόσο με τη μέθοδο όσο και με το κράμα, δεν έδωσε στατιστικά  διαφορετικό αριθμό πόρων στις τρεις επιφάνειες του δοκιμίου.
Η αύξηση της αναλογίας του Au στην ποσοστιαία σύνθεση του αργυροπαλλαδιούχου κράματος δεν επηρεάζει τον αριθμό ή το μέγεθος της επιφάνειας των πόρων, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αργυροπαλλαδιούχα κράματα, περιεκτικότητα σε χρυσό, χύτευση, πόρωση