ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 2 / Επίδραση της εργαστηριακής κατεργασίας στην πόρωση αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων

Επίδραση της εργαστηριακής κατεργασίας στην πόρωση αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων

Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(2):107-115

Ένα από τα στάδια της εργαστηριακής κατεργασίας των χυτών που ίσως επηρεάζει τη δομή και κατά συνέπεια την ηλεκτροχημική τους συμπεριφορά είναι η μέθοδος τήξης και χύτευσης.
Σκοπός της πειραματικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του εργαστηριακού σταδίου της τήξης και χύτευσης στη δημιουργία πόρωσης αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων με 0 – 2% περιεκτικότητα σε χρυσό.
Η μεθοδολογία περιελάμβανε την κατασκευή δοκιμίων τύπου MOD, από δύο διαφορετικά κράματα, με τη χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων τήξης – χύτευσης, την εντόπιση και τον προσδιορισμό των πόρων με στερεοσκοπική εξέταση και φωτογράφηση και την καταγραφή της ποσοστιαίας κάλυψης των επιφανειακών πόρων στο συνολικό εμβαδόν της εξωτερικής επιφάνειας κάθε δοκιμίου.
Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η διαφορετική μέθοδος τήξης-χύτευσης, ανεξάρτητα από το αργυροπαλλαδιούχο κράμα που χρησιμοποιήθηκε, δεν επηρεάζει τον αριθμό των πόρων που εμφανίσθηκαν στο σύνολο των εξωτερικών επιφανειών του δοκιμίου.
Το διαφορετικό πάχος και η διαφορετική θέση της επιφάνειας σε σχέση με τον αγωγό χύτευσης, συσχετιζόμενα τόσο με τη μέθοδο όσο και με το κράμα, δεν έδωσε στατιστικά διαφορετικό αριθμό πόρων στις τρεις  επιφάνειες του δοκιμίου.
Αργυροπαλλαδιούχα κράματα που στη σύνθεσή τους περιέχουν Αu 2%, δίνουν καλύτερες επιφάνειες, κυρίως με μικρότερους σε μέγεθος πόρους, ανεξάρτητα από τη μέθοδο τήξης χύτευσης που χρησιμοποιήθηκε.
Αργυροπαλλαδιούχα κράματα που στη σύνθεσή τους δεν περιλαμβάνουν Au, με τη μέθοδο προπανίου οξυγόνου και φυγόκεντρης μηχανής χύτευσης, δίνουν αισθητά μεγαλύτερης επιφάνειας πόρους, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Aργυροπαλλαδιούχα κράματα, εργαστη- ριακή κατεργασία, πόρωση