ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 1 / Κλινική μελέτη της συχνότητας εμφάνισης και εντόπισης των εξελκώσεων κατά τα αρχικά στάδια προσαρμογής των Ολικών Οδοντοστοιχιών

Κλινική μελέτη της συχνότητας εμφάνισης και εντόπισης των εξελκώσεων κατά τα αρχικά στάδια προσαρμογής των Ολικών Οδοντοστοιχιών

Σ. Ν. ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Α. ΠΙΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 019-024

Σκοπός της παρούσας συγχρονικής κλινικής μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης και εντόπισης των εξελκώσεων που προέρχονται από τη χρήση συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών (Ο.Ο.) κατά τα αρχικά στάδια προσαρμογής των ασθενών σε αυτές με κωδικοποίησή τους σε δώδεκα ζώνες.

Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα αποτελούμενο από τριάντα (30) ολικά νωδούς ασθενείς (15 άντρες και 15 γυναίκες) με προϋπάρχουσες συμβατικές Ο.Ο., που επιθυμούσαν την αντικατάστασή τους με νέες. Για να μελετηθεί η συχνότητα εμφάνισης και εντόπισης των εξελκώσεων σχεδιάστηκε ένα ειδικό φύλλο καταγραφής (Κωδικοποίηση Τοπογραφίας Εξελκώσεων), το οποίο περιλάμβανε ασπρόμαυρες απεικονίσεις της ανατομικής μορφολογίας της άνω και κάτω γνάθου. Δημιουργήθηκαν 12 ξεχωριστές ζώνες (έξι για την άνω γνάθο και έξι για την κάτω γνάθο).

Ο αριθμός των συνεδριών για τον επανέλεγχο των Ο.Ο. κατά την αρχική περίοδο προσαρμογής, είχε ως μέσο όρο τις δύο επισκέψεις (1,97 ± 0,81). Η πλειονότητα των εξελκώσεων για την άνω γνάθο καταγράφηκε στις ζώνες 1 (πρόσθια παρειακή) και 5 (οπίσθια κορυφή), με συχνότητα εμφάνισης 11% και στις δύο αντίστοιχα, ενώ στην κάτω γνάθο, η πλειονότητά τους εντοπίστηκε στην ζώνη 12 (οπίσθια γλωσσική) με ποσοστό εμφάνισης 16%. Η κατανομή των εξελκώσεων μεταξύ άνω και κάτω γνάθου ήταν 1:3.

Συμπερασματικά, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης των εξελκώσεων καταγράφηκε στην οπίσθια γλωσσική περιοχή της υπολειμματικής φατνιακής ακρολοφίας της κάτω γνάθου. Επομένως, η περιοχή αυτή εκτιμήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και συστήνεται να εξετάζεται με προσοχή κυρίως κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων συνεδριών επανελέγχου των Ο.Ο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: εξελκώσεις, επώδυνα σημεία, ολικές οδοντοστοιχίες, υπολειμματική φατνιακή ακρολοφία