ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 1 / Εξελίξεις στην αναφύτευση ολικά εκγομφωθέντων μονίμων δοντιών

Εξελίξεις στην αναφύτευση ολικά εκγομφωθέντων μονίμων δοντιών

Z. ΨΗΜΜΑ
ΣΤΟΜΑ 2009;37(1):19-32

Εισαγωγή: Η ολική εκγόμφωση συνιστά την πλέον σοβαρή περίπτωση οδοντικού τραυματισμού. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση των νεότερων ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την αναφύτευση ολικά εκγομφωθέντων μονίμων δοντιών και η προσέγγιση κρίσιμων επιλογών κατά τη θεραπευτική τους αντιμετώπι­ση.
Ανασκόπηση: Η αντικαταστατική απορρόφηση αποτε­λεί τη σημαντικότερη επιπλοκή μετά από αναφύτευση ενός εκγομφοθέντος δοντιού. Η έρευνα επικεντρώνεται στην πρόληψη και αντιμετώπισή της. Η ελάττωση του χρό­νου εξωφατνιακής παραμονής σε συνδυασμό με την δια­τήρηση του δοντιού σε ένα αποδεκτό μέσο μπορεί να συμ­βάλει στη βελτίωση της πρόγνωσης. Κοινώς διαθέσιμα μέσα διατήρησης όπως το γάλα παρουσιάζουν ικανοποιη­τικές ιδιότητες. Προτείνεται, επίσης, η προετοιμασία της ρίζας πριν την αναφύτευση με υλικά όπως τετρακυκλίνες, διφοσφωνικά άλατα και ιδίως EMDOGAIN®, αν και υπάρ­χουν μελέτες που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά τους. Η μετέπειτα ενδοτική ακινητοποίηση, ίσως, παίζει κάποιο ρόλο στην πρόληψη της αντικαταστατικής απορρό­φησης. Η χορήγηση αντιβιοτικών φαίνεται να προλαμβά­νει ως ένα βαθμό την εκδήλωση φλεγμονώδους απορρό­φησης. Η ενδοδοντική θεραπεία του εκγομφωθέντος δοντιού εφόσον δεν αναμένεται επαναγγείωση ή εμφανί­ζονται σημεία περιακρορριζικής φλεγμονής κρίνεται ανα­γκαία και είναι προτιμότερο να γίνεται μετά την αναφύ­τευση.
Συμπεράσματα: Οι μέχρι σήμερα προτεινόμενες μέθο­δοι και υλικά φαίνεται ότι μπορούν μόνο να καθυστερή­σουν ως ένα βαθμό και όχι να αναχαιτίσουν την αντικατα­στατική απορρόφηση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: αναφύτευση, αντικαταστατική απορρόφηση, ολική εκγόμφωση