ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 2 / Ενσυνείδητη καταστολή σε παιδοδοντιατρικούς ασθενείς

Ενσυνείδητη καταστολή σε παιδοδοντιατρικούς ασθενείς

Θ. ΖΑΡΡΑ, Β. ΖΑΝΝΑ
Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(2):159-168

Η ενσυνείδητη καταστολή είναι μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι προκειμένου να ολο­κληρώσουν την οδοντιατρική θεραπεία σε μη συνεργάσιμα παιδιά. Η πραγματοποίησή της απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και εξοπλισμό. Στόχος της είναι να χορηγη­θεί ποιοτική φροντίδα στους μικρούς ασθενείς, να υπάρξει θετική ανταπόκριση των παιδιών στην οδοντιατρική θερα­πεία και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, χωρίς να διαταραχθεί σημαντικά η φυσιολογία του παιδικού οργανι­σμού. Κατά την εφαρμογή της είναι πιθανό να παρουσια­στούν ορισμένες ανεπιθύμητες αντιδράσεις και επιπλοκές, που είναι μεν λίγες, αλλά οπωσδήποτε μη παραβλέψιμες. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα πλεονεκτήματά της ενσυνείδητης καταστολής έναντι της γενικής αναισθη­σίας και οι προϋποθέσεις επίτευξής της. Επιπλέον, περι­γράφονται οι φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για ενσυνείδητη καταστολή, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, οι ενδείξεις και αντενδείξεις τους και οι κίν­δυνοι από τη χορήγησή τους. Γίνεται εκτεταμένη αναφο­ρά στο πρωτοξείδιο του αζώτου και τη μιδαζολάμη που χρησιμοποιούνται περισσότερο, σε αντίθεση με άλλες ουσίες, που η χρήση τους έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί. Επί­σης, συγκρίνονται διάφορα φαρμακευτικά σχήματα ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. Τέλος, γίνεται αναφορά στις ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα για την επίτευξη ενσυνείδητης κατα­στολής και στην ισχύουσα νομοθεσία στον ελλαδικό χώρο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ενσυνείδητη καταστολή, μιδαζολάμη, νομοθεσία, παιδοδοντιατρικός ασθενής, πρωτοξείδιο του αζώτου