ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 2 / Ενδοστοματικές εκδηλώσεις σαρκώματος Kaposi

Ενδοστοματικές εκδηλώσεις σαρκώματος Kaposi

Φ. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Δ. Ζ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):135-142

Το σάρκωμα Kaposi είναι ένα πολυεστιακό νεόπλα­σμα, το οποίο προέρχεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Ταξινομείται σε τέσσερις τύπους: τον κλασ­σικό ή Μεσογειακό, τον ενδημικό ή Αφρικανικό, τον ιατρο- γενή ή μετά-μεταμοσχευτικό και τον επιδημικό ή σχετιζό- μενο με τη HIV-λοίμωξη. Αιτιολογικός παράγοντας είναι ο ανθρώπειος ερπητο’ίός 8 που προσδιορίζεται ως KSHV/HHV8 (Kaposi’s Sarcoma Human Virus/ Human HerpesVirus 8). Ο ιός ανιχνεύεται σε πολλά βιολογικά υγρά του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και το σάλιο. Κύριοι τρόποι μετάδοσής του θεωρούνται η σεξουαλική επαφή και η μεταφορά μέσω του αίματος ή των προϊόντων του. Στην παθογένεια κάποιων τύπων της νόσου (π.χ. του σχετιζόμενου με τη HIV-λοίμωξη) απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή και άλλων παραμέτρων. Στο χαρακτηριζόμενο Δυτικό κόσμο, τα ποσοστά του σαρκώματος Kaposi αυξή­θηκαν με την εμφάνιση της HIV-λοίμωξης, ενώ μετά την εφαρμογή της θεραπείας HAART (Highly Active Anti­Retroviral Therapy) από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, παρουσιάζεται σημαντική μείωση στα ποσοστά εμφάνισής του.
Η ενδοστοματική εκδήλωση του νεοπλάσματος ποι­κίλλει στους διάφορους τύπους. Στον επιδημικό τύπο είναι η πιο συχνή, καθώς εμφανίζεται σε ποσοστιαία ανα­λογία που κυμαίνεται από 50% έως 80% των περιπτώσε­ων. Η αρχική βλάβη στο στοματικό βλεννογόνο εμφανίζε­ται συνήθως ως μεμονωμένη κηλίδα ή πλάκα ή οζίδιο, με χροιά κυανή ή κυανέρυθρη ή καφεοειδή, η οποία κατά κανόνα δε συνοδεύεται από υποκειμενικά ενοχλήματα. Στη συνέχεια σε μεγάλο ποσοστό οι βλάβες πολλαπλα- σιάζονται ή/και επεκτείνονται ή/και μετασχηματίζονται σε όγκους. Για τη θεραπεία της νόσου εφαρμόζονται χει­ρουργικές μέθοδοι, ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, από μόνες τους ή σε συνδυασμό.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Σάρκωμα Kaposi, KSHV/HHV-8, βλάβες στοματικής κοιλότητας, AIDS, HIV-λοίμωξη