ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 3 / Ενασβεστιωμένη οδοντογενής κύστη. Αναφορά περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ενασβεστιωμένη οδοντογενής κύστη. Αναφορά περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ι. Τηλαβερίδης, Σ. Τσόδουλος, Μ. Βαφειάδου
ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):205-212

Η ενασβεστιωμένη οδοντογενής κύστη είναι μια σπά­νια κυστική αλλοίωση των γνάθων, η οποία προέρχεται από υπολείμματα της οδοντογονίας. Η κύστη χαρακτηρί­ζεται από την ύπαρξη επιθηλιακής επένδυσης, την ύπαρξη των χαρακτηριστικών για τη βλάβη κυττάρων φαντασμά­των (ghost cells) και την ύπαρξη σκληρών οδοντικών ιστών. Οι βλάβες αυτές εμφανίζονται ως κεντρικές ή ως περιφερικές αλλοιώσεις των γνάθων. Συνήθως έχουν κυστική μορφή, αλλά σε μικρό ποσοστό εμφανίζονται με συμπαγή μορφή που χαρακτηρίζεται από την τοπική κατα­στροφή των ιστών και επιθετική συμπεριφορά.
Στην εργασία μας παρουσιάζουμε μια σπάνια περί­πτωση ενασβεστιωμένης οδοντογενούς κύστης που εντο­πίζονταν στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου. Η αλλοίωση ήταν ανώδυνη και στην ψηλάφηση εμφάνιζε κλυδασμό. Η ακτινογραφία έδειξε την ύπαρξη ακτινοδιαυ­γαστικής αλλοίωσης αντίστοιχη προς τα ακρορρίζια των δεξιών κάτω τομέων και του σύστοιχου κυνόδοντα. Τα δόντια αυτά, ωστόσο, αντιδρούσαν κατά τη δοκιμασία ζωτικότητας. Η αλλοίωση αφαιρέθηκε υπό τοπική αναισθη­σία και η ιστολογική εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για ενα­σβεστιωμένη οδοντογενή κύστη. Κατά το διάστημα της τριετούς παρακολούθησης, η ασθενής δεν εμφάνισε σημεία υποτροπής της κυστικής αλλοίωσης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ενασβεστιωμένη, κύστη, οδοντογενής