ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 1 / Εμφυτευματική προσέγγιση στην αποκατάσταση ελλείποντος γομφίου. Προβληματισμοί και επιλογές

Εμφυτευματική προσέγγιση στην αποκατάσταση ελλείποντος γομφίου. Προβληματισμοί και επιλογές

Σ. Ν. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, Χ. Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Ν. Μ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):23-33

Η έλλειψη μεμονωμένου γομφίου αποτελεί συχνό κλι­νικό εύρημα. Όταν αποφασισθεί η αποκατάσταση του με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα (Ο.Ε.) τίθεται ένα ερώτημα ως προς τον αριθμό και μέγεθος των εμφυτευμά- των. Έχει προταθεί η χρήση ενός εμφυτεύματος κανονι­κής ή ευρείας διαμέτρου ή η χρήση δύο εμφυτευμάτων κανονικής διαμέτρου. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδει­ξη της εκάστοτε ενδεδειγμένης λύσης κατά τη θεραπεία ασθενών βασισμένη στη βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κλινική εμπειρία.

Έχει βρεθεί, ότι τα Ο.Ε. ευρείας διαμέτρου υπερτε­ρούν μηχανοβιολογικά έναντι των κανονικής διαμέτρου Ο.Ε. Η τοποθέτησή τους, όμως, προϋποθέτει επαρκή ποσότητα οστού γύρω από το Ο.Ε., καθώς και προσεκτι­κούς χειρισμούς, κατά τη χειρουργική τοποθέτησή τους. Τα Ο.Ε. κανονικής διαμέτρου, αν και δεν υστερούν σε ποσοστά επιβίωσης, παρουσιάζουν περισσότερες μηχανι­κές επιπλοκές. Τα ποσοστά των μηχανικών επιπλοκών έχουν μειωθεί σημαντικά με την εξέλιξη των συστημάτων σύνδεσης. Όσον αφορά την τοποθέτηση δύο Ο.Ε., κανονι­κής διαμέτρου, προς αντικατάσταση μεμονωμένου γομφί­ου, αποτελούν το σταθερότερο σύστημα μηχανικά, αλλά η τοποθέτησή τους προϋποθέτει ένα ελάχιστο εύρος νωδότητας, 12χιλ. Ακόμη υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των όμορων ριζών και ένα αυξημένο οικονομικό κόστος.

Συμπερασματικά, η χρήση Ο.Ε. ευρείας διαμέτρου για την αντικατάσταση μεμονωμένων γομφίων αποτελεί τη λύση εκλογής, αν υπάρχουν επαρκείς διαστάσεις οστού. Αν το οστό δεν επαρκεί, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα Ο.Ε., κανονικής διαμέτρου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για τη μείωση των συγκλεισιακών φορτίων. Η χρήση δύο Ο.Ε. πρέπει να περιορίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλο εύρος νωδότητας, χαμηλής ποιότη­τας οστικό υπόβαθρο (μαλακό οστούν) και αυξημένες μηχανικές απαιτήσεις.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αποκατάσταση οπίσθιας νωδότητας, ελλείποντες γομφίοι, εμφυτεύματα κανονικής διαμέτρου, εμφύτευμα ευρείας διαμέτρου