ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 1 / Εκτίμηση ηλικίας με τη μέθοδο Cameriere. Τεχνική μέτρησης των ανοικτών ακρορριζίων αδιάπλαστων μόνιμων δοντιών

Εκτίμηση ηλικίας με τη μέθοδο Cameriere. Τεχνική μέτρησης των ανοικτών ακρορριζίων αδιάπλαστων μόνιμων δοντιών

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΠΟΥΖΑΛΑ, Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, Ν. ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
ΣTOMA 2016;44(1):269-272

Στην εργασία παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος από τους Cameriere και συν. στην εκτίμηση της ηλικίας σε αγνώστου ταυτότητας σκελετικά υπολείμματα ατόμων παιδικής και εφηβικής ηλικίας, η οποία βασίζεται στη σχέση μεταξύ της ηλικίας και της μέτρησης των ανοι­κτών ακρορριζίων των μόνιμων δοντιών. Σύμφωνα με τη μέθοδο εξετάζονται τα επτά μόνιμα δόντια του ενός τεταρτημόριου της στοματικής κοιλότητας, π.χ. της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου, όπως αυτά απει­κονίζονται σε ορθοπαντομογράφημα ή σε ψηφιακές ακτινογραφίες. Η μέθοδος αποδείχτηκε ιδιαίτερα αξιό­πιστη στο αρχικό δείγμα μελέτης. Η τεχνική επιβάλλε­ται να αξιολογηθεί και από άλλους ανεξάρτητους ερευ­νητές, καθώς οι υπάρχουσες μελέτες προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τον Cameriere και τους συνεργάτες του. Επίσης, η περαιτέρω μελέτη σε ακόμα μεγάλα δείγματα διαφορετικών ευρωπαϊκών πληθυ­σμών, δύναται να βελτιώσει τη μέθοδο περισσότερο και να επιτύχει τη δημιουργία ενός κοινού μαθηματι­κού τύπου, που θα μπορεί να έχει εφαρμογή σε μια ευρεία βάση πληθυσμού.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: εκτίμηση ηλικίας, αναγνώριση, αδιάπλαστα μόνιμα δόντια, Οδοντιατροδικαστική