ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 43 (2015) / Τεύχος 1 / Εκδηλώσεις ρευματικών παθήσεων στην κροταφογναθική διάρθρωση

Εκδηλώσεις ρευματικών παθήσεων στην κροταφογναθική διάρθρωση

Α. ΡΗΓΟΣ, Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Ε. ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ
ΣTOMA 2015;43(1):21-34

Η κροταφογναθική διάρθρωση (ΚΦΓΔ) αποτελεί μία από τις αρθρώσεις οι οποίες μπορούν να προσβληθούν από ρευματικές παθήσεις και, κατά συνέπεια, να εμφα­νίσουν αρθρίτιδα ή ινοσίτιδα. Η παρούσα βιβλιογραφι­κή ανασκόπηση αποσκοπεί στην παρουσίαση των εκδη­λώσεων τεσσάρων από τις σημαντικότερες ρευματικές παθήσεις στην ΚΦΓΔ, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου, της αγκυλο- ποιητικής σπονδυλίτιδας και της ψωριασικής αρθρίτι­δας. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν κλινικές και απεικονιστικές μελέτες, αναφορές περιστατικών, καθώς και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, που δημοσι­εύτηκαν μεταξύ 1944 και 2014, στην αγγλική γλώσσα. Στις εκδηλώσεις των παθήσεων αυτών στην ΚΦΓΔ περι­λαμβάνονται κλινικά και ακτινογραφικά ευρήματα, τα οποία μπορεί ο οδοντίατρος να συναντήσει στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. Συγκεκριμένα, ο πόνος, ο περιο­ρισμός και η ασυμμετρία των κινήσεων της κάτω γνά­θου, ο περιορισμός στη μάσηση, καθώς και οι ήχοι των ΚΦΓΔ αποτελούν κάποια από τα συνηθέστερα κλινικά ευρήματα, ενώ δεν αποκλείεται η εμφάνιση επίκτητου οπισθογναθισμού ή πρόσθιας ανεωγμένης δήξης. Ακτι­νογραφικά, ενδεχομένως να παρουσιαστούν αλλοιώ­σεις του κονδύλου της κάτω γνάθου (κυρίως διαβρώ­σεις), επιπεδώσεις του κονδύλου και του πρόσθιου αρθρικού φύματος, παρεκτόπιση ή εκφύλιση του διάρ- θριου δίσκου, οστεόφυτα ή σκλήρυνση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: κροταφογναθική διάρθρωση, ρευματικές παθήσεις, ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα