ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 2 / Δυνατότητες αποκατάστασης σε συγγενείς ελλείψεις άνω πλαγίων τομέων

Δυνατότητες αποκατάστασης σε συγγενείς ελλείψεις άνω πλαγίων τομέων

Α. Παπαδοπούλου, Α. Τσίρλης, Σ. Σιδηροπούλου – Χατζηγιάννη
ΣΤΟΜΑ 2003;31:103-109

Η αποκατάσταση της συγγενούς έλλειψης ενός ή και των δύο πλαγίων τομέων της άνω γνάθου αποτελεί ένα πρόβλημα που για την αντιμετώπισή του χρειάζεται να συνεκτιμηθούν μια σειρά από καθοριστικούς παράγοντες, όπως ο τύπος της σύγκλεισης και ο τύπος ανάπτυξης του προσώπου, η ύπαρξη άλλων ορθοδοντικών προβλημάτων και η ανάλυση των χώρων στα οδοντικά τόξα. Τα θεραπευτικά σχήματα που μπορούν να εφαρμοστούν είναι είτε μόνο ορθοδοντική θεραπεία και κλείσιμο των διαστημάτων που συνήθως παρατηρούνται στο άνω οδοντικό τόξο λόγω της έλλειψης δοντιών, είτε συνδυασμός ορθοδοντικής θεραπείας που διευθετεί τα υπάρχοντα δόντια σε τάξη Ι και ακολουθείται προσθετική αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών. Σε ασθενείς στους οποίους οι συνθήκες χώρου στους φραγμούς δεν επιτρέπουν άπω μετακίνηση των κυνοδόντων και προσθήκη δοντιών επιλέγεται το κλείσιμο των διαστημάτων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που μπορεί να γίνει διεύρυνση χώρων και προσθετική αποκατάσταση, αυτή πραγματοποιείται με μεθόδους κλασικής προσθετικής ή με τη χρήση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Για την επιτυχή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων απαιτείται η δημιουργία επαρκούς χώρου και παραλληλότητας των ριζών των παρακειμένων της έλλειψης φυσικών δοντιών, επαρκής ποσότητα και ποιότητα οστού, καθώς και ολοκλήρωση της σκελετικής ανάπτυξης των ασθενών. Εάν κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες δεν πληροί τις απαιτήσεις, επιλέγεται η τοποθέτηση κλασικών προσθετικών αποκαταστάσεων.