ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 1 / Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης

Λ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, Π. ΜΠΟΣΝΑ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):35-46

Η Κατευθυνόμενη Ιστική Αναγέννηση (Κ,Ι.Α.) αποτε­λεί μία χειρουργική τεχνική, η οποία αποσκοπεί στην ανα­γέννηση των περιοδοντικών ιστών που έχουν χαθεί από την περιοδοντική νόσο. Σήμερα χρησιμοποιείται στη θερα­πεία, κυρίως, των ενδοοστικών βλαβών και σε περιπτώ­σεις εμπλοκής διχασμών δίνοντας θετικά αποτελέσματα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση των απο­τελεσμάτων της Κ.Ι.Α. είναι ποικίλλοι και αφορούν τον ασθενή, την οστική βλάβη, την καθεαυτό τεχνική της κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης, τα χρησιμοποιού­μενα υλικά και τέλος, ανατομικούς παράγοντες. Οι σπου­δαιότεροι από αυτούς είναι το κάπνισμα, η στοματική υγι­εινή, η μορφολογία της οστικής βλάβης, το είδος των μεμ­βρανών, η τυχόν αποκάλυψή τους και η εμπειρία του θεράποντος.

Σε ότι αφορά τη διατήρηση των κλινικών αποτελεσμά­των της τεχνικής, μακροπρόθεσμα, έρευνες διάρκειας 4 και 5 χρόνων έδειξαν ότι τα κέρδη πρόσφυσης παραμέ­νουν σταθερά.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της Κ.Ι.Α. στη θεραπεία των περιοδοντικών βλαβών μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση, ενδοοστικές βλάβες, εμπλοκή διχασμών, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα