ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 40 (2012) / Τεύχος 3 / Βλεννοκύστεις σε παιδιά και εφήβους. Κλινικοπαθολογική μελέτη 72 περιπτώσεων

Βλεννοκύστεις σε παιδιά και εφήβους. Κλινικοπαθολογική μελέτη 72 περιπτώσεων

Τ. ΚΥΡΙΛΗ, Α. ΣΑΜΑΡΑ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ, Α. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Ι. ΛΙΝΚ-ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ
ΣΤΟΜΑ 2012;40(3):191-195

Εισαγωγή: Οι βλεννοκύστεις αποτελούν συχνές καλοήθεις αλλοιώσεις της στοματικής κοιλότητας. Ανάλογα με την αιτιοπαθογένεια και τον ιστολογικό τύπο τους διακρίνονται στις βλεννοκύστεις έκχυσης και κατακράτησης. Ποικιλίες της βλεννοκύστης έκχυσης αποτελούν το βατράχιο και η επιπολής βλεννοκύστη.
Σκοπός: Η μελέτη των κλινικοπαθολογικών χαρακτηριστικών των βλεννοκύστεων σε παιδιά και εφήβους.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της εργασίας αποτέλεσαν 72 περιπτώσεις βλεννοκύστεων σε παιδιά και εφήβους (1-17 ετών) που διαγνώστηκαν κλινικά και ιστοπαθολογικά, από ένα σύνολο 497 βλεννοκύστεων (14%). Από τις 72 βλεννοκύστεις, 71 ήταν βλεννοκύστεις έκχυσης και μία κατακράτησης. Από το ιστορικό των ασθενών καταγράφηκε το φύλο και η ηλικία των ασθενών, η εντόπιση και το μέγεθος των βλεννοκύστεων, η διάρκεια παραμονής στη στοματική κοιλότητα, οι πιθανοί τραυματικοί παράγοντες και η ύπαρξη υποτροπής μετά τη χειρουργική αφαίρεση τους. Οι χρωσμένες με αιματοξυλίνη και ηωσίνη μικροτομές επανεξετάστηκαν και καταγράφηκαν τα ιστολογικά χαρακτηριστικά τους.
Αποτελέσματα: Από την καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών προκύπτει ότι οι βλεννοκύστεις συχνότερα (64%) εμφανίζονται μεταξύ 11-17 ετών. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 0.2-1.7 cm με μέσο όρο 0.7 cm και ο χρόνος παραμονής τους από 1 εβδομάδα μέχρι 12 μήνες, με μέσο όρο 4.5 μήνες. Συχνότερα εντοπίζονται στο βλεννογόνο του κάτω χείλους (85%) και σε ποσοστό 4.1% υπήρχε υποτροπή. Ιστολογικά οι βλεννοκύστεις έκχυσης συχνότερα (74.6%) αποτελούνται από συσσωρευμένη βλέννα που περιβάλλεται από κοκκιώδη ιστό.
Συμπεράσματα: Οι βλεννοκύστεις εντοπίζονται συχνότερα στο βλεννογόνο του κάτω χείλους. Οι βλεννοκύστεις κατακράτησης και επιπολής είναι πολύ σπάνιες. Είναι πιθανό ασυνείδητη έξη δήξης και το μη αντιληπτό τοπικό τραύμα να αποτελούν τους κύριους αιτιολογικούς παράγοντες ανάπτυξης των βλεννοκύστεων έκχυσης στο βλεννογόνο του κάτω χείλους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: βλεννοκύστη έκχυσης, βλεννοκύστη κατακράτησης, παιδιά, έφηβοι, σιαλογόνοι αδένες