ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 3 / Βλεννοκύστεις κατακράτησης των μικρών σιαλογόνων αδένων. Κλινικοπαθολογική μελέτη 14 περιπτώσεων

Βλεννοκύστεις κατακράτησης των μικρών σιαλογόνων αδένων. Κλινικοπαθολογική μελέτη 14 περιπτώσεων

Ε. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Μ. ΖΟΡΜΠΑ, Α. ΣΑΡΙΓΓΕΛΟΥ, Δ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, Α. ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):207-212

Εισαγωγή: Οι βλεννοκύστεις κατακράτησης αποτελούν σπάνιο τύπο βλεννοκύστεων που δημιουργούνται, λόγω της μερικής απόφραξης εκφορητικού πόρου και της επακόλουθης διάτασής του. Το επενδυτικό επιθήλιό τους εμφανίζει την ιστολογική ποικιλία του επιθηλίου των εκφορητικών πόρων, η οποία συνοδεύεται από διάφορα είδη μεταπλασίας.
Σκοπός: Η μελέτη των κλινικοπαθολογικών χαρακτηριστικών των βλεννοκύστεων κατακράτησης.
Υλικό και μέθοδος: Το υλικό της εργασίας αποτέλεσαν 14 περιπτώσεις βλεννοκύστεων κατακράτησης από ένα σύνολο 497 βλεννοκύστεων. Από το ιστορικό των ασθενών καταγράφηκε το φύλο, η ηλικία και η εντόπιση των βλεννοκύστεων, ενώ από τις χρωσμένες με αιματοξυλίνη και εωσίνη μικροτομές μελετήθηκε η ιστολογική τους εικόνα, καθώς και οι παρακείμενοι σιαλογόνοι αδένες.
Αποτελέσματα: Σε σχέση με το σύνολο των βλεννοκύστεων, η συχνότητα των βλεννοκύστεων κατακράτησης ήταν 2,8%. Εμφάνιζαν προτίμηση στο ανδρικό φύλο (57,2%), εντοπίζονταν με την ίδια συχνότητα στην υπερώα, παρειές, έδαφος του στόματος και βλεννογόνο του κάτω χείλους και η εμφάνισή τους ήταν συχνότερη (57,2%) σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών. Το επενδυτικό επιθήλιό τους συχνότερα ήταν ψευδοπολύστιβο κυλινδρικό με κατά τόπους βλεννώδη, πλακώδη και ογκοκυτταρική μεταπλασία, η οποία ήταν και η συχνότερη (43%). Οι παρακείμενοι σιαλογόνοι αδένες εμφάνιζαν σε ποσοστό 50% ευρήματα χρόνιας σιαλαδενίτιδας.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της εργασίας συμφωνούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Διαφωνία υπάρχει μόνο ως προς τη συχνότητα εμφάνισης των βλεννοκύστεων κατακράτησης στα δύο φύλα. Προτείνεται ότι η άσκηση πίεσης στο επενδυτικό τους επιθήλιο από τη συσσωρευμένη βλέννα αποτελεί πιθανό ερέθισμα για τη μεταπλασία του από τα βασικά κύτταρά του.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: βλεννοκύστη,  βλεννοκύστη  κατακρά- τησης, μεταπλασία, ογκοκύτταρα