ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 3 / Βλαπτικές επιδράσεις στο σύστημα οδοντίνης-πολφού

Βλαπτικές επιδράσεις στο σύστημα οδοντίνης-πολφού

Κ. ΚΩΔΩΝΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):181-189

To σύστημα οδοντίνης-πολφού αποτελεί ενιαία λει­τουργική οντότητα. Όταν διαφορετικής φύσεως εξωτερι­κοί παράγοντες επιδρούν στο σύστημα οδοντίνης-πολφού, προκαλούν με διαφορετικούς παθογενετικούς μηχανι­σμούς πληθώρα αντιδράσεων. Οι παράγοντες αυτοί συνιστούν βλαπτικές επιδράσεις, που κινητοποιούν συγκεκρι­μένους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή που περιλαμβά­νουν, μη ειδικού τύπου, φλεγμονώδεις αντιδράσεις, αλλά και εξειδικευμένους για το σύστημα οδοντίνης πολφού μηχανισμούς άμυνας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των βλαπτικών παραγόντων και των μηχανι­σμών δράσης καθενός ξεχωριστά και η παρουσίαση τόσο των χαρακτηριστικών της φλεγμονώδους αντίδρασης που προκαλούν όσο και των εξειδικευμένων μεταβολών στη δομή και λειτουργία του συστήματος οδοντίνης πολφού.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βλαπτικός παράγοντας, παθοφυσιολογία, πολφικός πόνος, σύστημα οδοντίνης-πολφού. φλεγμονή