ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 3 / Βασικές αρχές της δυναμικής κίνησης της κάτω γνάθου

Βασικές αρχές της δυναμικής κίνησης της κάτω γνάθου

Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ, Σ. ΣΙΟΒΑΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(3):201-211

Η κροταφογναθική διάρθρωση (ΚΦΓΔ) είναι η πιο πολύπλοκη άρθρωση του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος, και η κίνηση που επιτελεί η κάτω γνάθος μέσω αυτής της άρθρωσης, είναι ουσιαστική για την επι­βίωση του ανθρώπου. Στο μεγάλο πεδίο έρευνας του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος, η λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος καταλαμβάνει ένα συγκριτι­κά μικρό μέρος και θεωρείται παραμελημένη, παρόλη τη σπουδαιότητά της.
Η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό να παρουσιάσει τις σύγχρονες απόψεις αναφορικά με την κίνηση της κάτω γνάθου, και να προσεγγίσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μυών που κινούν τη γνάθο και των παθητικών στοιχεί­ων που την επηρεάζουν, όπως είναι τα ανατομικά στοιχεία της ΚΦΓΔ, οι σύνδεσμοι, και τα δόντια.
Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες, για την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών της δυναμικής κίνησης της κάτω γνάθου. Αναλύονται οι τρεις βασικοί νόμοι του Newton που εφαρμόζονται πάνω στην ανάλυση της κίνη­σης της κάτω γνάθου έτσι, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι το στοματογναθικό σύστημα δεν μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν απλό γίγγλυμο αρθρωτήρα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει προβληματισμός για την εύρεση ενός νέου μοντέ­λου αναπαραγωγής της κίνησης της γνάθου, για τον κάθε ασθενή έτσι, ώστε να αποδίδονται ποιοτικότερες προσθε­τικές αποκαταστάσεις.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κίνηση της κάτω γνάθου, μύες του στοματογναθικού συστήματος, κροταφογναθική διάρθρωση (ΚΦΓΔ)