ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 4 / Βάθος πολυμερισμού υλικών κάλυψης οπών και σχισμών

Βάθος πολυμερισμού υλικών κάλυψης οπών και σχισμών

Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, D.C. WATTS
ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):283-289

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν ο προσδιορισμός του βάθους πολυμερισμού σύγχρονων εμπορικών σκευα­σμάτων κάλυψης οπών και σχισμών καθώς και η επίδραση του χρόνου πολυμερισμού στο βάθος πολυμερισμού των υλικών αυτών. Επίσης ήταν η εξέταση αν τα υλικά αυτά εναρμονίζονται με την προδιαγραφή του ISO για το βάθος πολυμερισμού.
Με τη χρήση ειδικού καλουπιού από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 4mm και βάθους 8mm, κατασκευάστη­καν κυλινδρικά δοκίμια από τα υλικά ΚΟΣ που μελετήθη­καν. Τα υλικά ΚΟΣ ήταν τα εξής: Helioseal Clear, Flyorosealant, Fissurit Fx, Helioseal F, Concise, Delton plus και Teethmate.
Όλα τα υλικά πολυμερίστηκαν για χρονικά διαστήματα 10,20,30 και 40sec. Αφαιρέθηκαν από το καλούπι και με παχύμετρο ακριβείας ± 0,1mm μετρήθηκε το μήκος του πολυμερισθέντος υλικού, μετά την αφαίρεση του μαλακού απολυμέριστου μέρους, όπως περιγράφεται από την προ­διαγραφή του ISO 4049.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα υλικά εκτός από το Helioseal Clean παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηοη του βάθους πολυμερισμού από το χρονικό διάστη­μα των 10sec μέχρι τα 40sec. Από τα 7 υλικά που μελετή­θηκαν τα 5 εναρμονίζοντας με την προδιαγραφή του ISO για βάθος πολυμερισμού 1,5mm.
Η μέθοδος μέτρησης του βάθους πολυμερισμού μπο­ρεί να εφαρμόζεται περιοδικά στο οδοντιατρείο για τον έλεγχο της ποιότητας του πολυμερισμού των εμφρακτικών υλικών και της αποτελεσματικότητας της συσκευής πολυμερισμού.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Βάθος πολυμερισμού, υλικά κάλυψης οπών και σχισμών