ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 4 / Αποτυχία στην επίτευξη τοπικής αναισθησίας στην Οδοντιατρική: Αιτίες και λύσεις

Αποτυχία στην επίτευξη τοπικής αναισθησίας στην Οδοντιατρική: Αιτίες και λύσεις

Ο. ΣΥΝΤΑΚΗ, Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(4):291-297

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους μια τοπική αναισθησία ορι­σμένες φορές αποτυγχάνει και η παράθεση των διαθέσι­μων μεθόδων για την αντιμετώπιση της αποτυχίας. Οι αιτίες της αποτυχίας μπορούν να ταξινομηθούν:
α) σε αυτές που σχετίζονται με τον οδοντίατρο, όπως είναι η λανθασμένη επιλογή της τεχνικής, του είδους ή της ποσότητας του αναισθητικού διαλύματος και η λανθα­σμένη εκτέλεση της τεχνικής, στην οποία εντάσσεται και η τυχαία ενδοαγγειακή έγχυση.
β) σε αυτές που σχετίζονται με τον ασθενή. Σε αυτές κατατάσσονται οι φαρμακευτικές με αναισθητικά, τα οποία χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης τους ή απο­θηκεύονται σε ακατάλληλες συνθήκες αποστείρωσης και οι θεραπευτικές, όπου η επιτυχία εξαρτάται από το είδος της εργασίας που θα ακολουθήσει και τις απαιτήσεις σε βάθος αναισθησίας που αυτή έχει. Επίσης αναφέρονται ανατομικοί λόγοι, οι πιο σημαντικοί εκ των οποίων είναι: η παρουσία ανατομικών φραγμών που εμποδίζουν τη διάχυ­ση του τοπικού αναισθητικού διαλύματος, η πιθανή διαφο­ροποίηση της θέσης του έσω γναθιαίου τρήματος, η θέση του δοντιού στη γνάθο και η επικουρική της κυρίας νεύρω­ση. Για την τελευταία περίπτωση, υπάρχουν διαθέσιμες οι εναλλακτικές τεχνικές αναισθητοποίησης, όπως είναι οι τεχνικές Gow-Gates και Akinosi-Varizani, η ενδοσυνδεσμική αναισθησία, η ενδοοστική αναισθησία και η ενδοπολφική αναισθησία. Τέλως, υπάρχουν παθολογικές αιτίες αποτυχίας λόγω της παρουσίας φλεγμονής στη θέση έγχυσης και ψυχολογικές αιτίες από την υπερβολική αντί­δραση των ασθενών λόγω της υποκειμενικότητας που έχει η ερμηνεία του πόνου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Τοπική αναισθησία, αποτυχία, πόνος, τεχνικές