ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 1 / Απορροφήσιμες και μη απορροφήσιμες μεμβράνες στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Κλινική, ιστολογική, ακτινολογική και βιοχημική άποψη. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Απορροφήσιμες και μη απορροφήσιμες μεμβράνες στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Κλινική, ιστολογική, ακτινολογική και βιοχημική άποψη. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Π. Χατζησάββας, Β. Καλαρούτη, Λ. Τσαλίκης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(1):17-32

Η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση επιτρέπει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε θέσεις που δεν προβλέπονταν στο αρχικό χειρουργικό πρωτόκολλο. Το μέσο, με το οποίο επιτυγχάνεται η εκλεκτική αποίκιση των βλαβων με οστεογεννητικά κύτταρα, είναι τα διάφορα είδη μεμβρα­νών.
Οι μη απορροφήσιμες μεμβράνες έχουν, τεκμηριωμέ­να, αποδείξει την ικανότητα τους να προάγουν την οστική ανάπλαση. Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά αποκάλυψής τους και, κυρίως, η ανάγκη δεύτερης επέμβασης για την απομά­κρυνσή τους, οδήγησαν στην αναζήτηση απορροφήσιμων υλικών.
Οι μεμβράνες κολλαγόνου εμφανίζουν αξιόλογες ιδιό­τητες και παρουσιάζουν ικανοποιητικά ποσοστά οστικής πλήρωσης σε ευνοϊκές βλάβες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η υποστήριξή τους από μοσχευτικό υλικό.
Οι μεμβράνες από συνθετικά πολυμερή, παρά την ευκολία στους χειρισμούς, την άριστη εφαρμογή τους και την ικανοποιητική ακαμψία που παρουσιάζουν, αμφισβη­τούνται από ορισμένους ερευνητές ως προς τον χρόνο στον οποίο απορροφώνται και το περιβάλλον που δημι­ουργούν τα προϊόντα αποδόμησής τους.
Τέλος, η επιτυχία της Κ.Ο.Α φαίνεται να επηρεάζεται καθοριστικά από την ταυτόχρονη ή μη εφαρμογή οστικού μοσχεύματος, από την αρχική σταθερότητα της μεμβρά­νης και το είδος της αρχικής σύγκλεισης του τραύματος, καθώς και από τη θέση εφαρμογής της.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρουσιάσει κλινικές, ιστολογικές, ακτινογραφικές και βιοχημικές μελέτες που καταδεικνύουν το βαθμό καταλληλότητας των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιού­νται ως μεμβράνες στην Κ.Ο.Α.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Απορροφήσιμες και μη απορροφήσιμες μεμβράνες, κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, κλινικές και ιστολογικές παράμετροι