ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 4 / Αποκατάσταση εκτεταμένης οδοντκής φθοράς χωρίς απώλεια της κατακόρυφης διάστασης και ελλιπή χώρο για τα επανορθωτικά υλικά. Αναφορά περίπτωσης

Αποκατάσταση εκτεταμένης οδοντκής φθοράς χωρίς απώλεια της κατακόρυφης διάστασης και ελλιπή χώρο για τα επανορθωτικά υλικά. Αναφορά περίπτωσης

Δ. Τορτοπίδης, Ν. Τσίγγος, Α. Χατζηκυριάκος
ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):239-244

Η εκτεταμένη οδοντική φθορά χωρίς απώλεια της κατακόρυφης διάστασης και περιορισμένο χώρο για τα επανορθωτικά υλικά, αποτελεί ένα ιδιόμορφο συγκλεισιακό – προσθετικό πρόβλημα για τον οδοντίατρο.
Με τον όρο «οδοντική φθορά» χαρακτηρίζεται η απώ­λεια των σκληρών οδοντικών ιστών, που δεν οφείλεται στην τερηδόνα και στο κάταγμα του δοντιού από τραύμα. Η αιτιολογία της είναι πολυπαραγοντική και αλληλοεπικαλυπτόμενη.
Αφού προηγηθεί το διαγνωστικό κέρωμα, καταρτίζεται το σχέδιο θεραπείας των φθαρμένων δοντιών που μπορεί να περιλαμβάνει : σκόπιμες ενδοδοντικές θεραπείες, επι­μήκυνση μυλών με χυτές ανασυστάσεις, αύξηση της υπάρχουσας κατακόρυφης διάστασης σύγκλεισης για την από­δοση του ελάχιστου δυνατού χώρου για τα επανορθωτικά υλικά, μεταβατικές και τελικές αποκαταστάσεις.
Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή περίπτωσης προσθετικής αποκατάστασης με μεταλλοκεραμικές στεφά­νες και γέφυρες σε όλο το άνω οδοντικό τόξο, σε ασθενή με εκτεταμένη οδοντική φθορά, χωρίς απώλεια της κατα­κόρυφης διάστασης και ελλιπή χώρο για τα υλικά αποκα­τάστασης, κυρίως, στα πρόσθια δόντια.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντική φθορά (ΟΦ), προσθετική αποκατάσταση, κατακόρυφη διάσταση σύγκλεισης (ΚΔΣ)