ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 3 / Απεικονιστικές μέθοδοι ελέγχου της ΚΦΓΔ

Απεικονιστικές μέθοδοι ελέγχου της ΚΦΓΔ

Χ. ΠΑΠΑΔΕΛΗ, Χ. ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ε. ΜΑΤΟΥΛΑΣ, Α. ΖΩΓΑΚΗΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΗΣ, Γ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(3):247-257

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την απεικόνιση των ΚΦΓΔ. Παρουσιάζονται οι διάφορες τεχνικές, όπως η πανοραμι­κή, το υπερηχογράφημα, η τομογραφία, η υπολογιστική τομογραφία (CT), η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT), η μαγνητική τομογραφία (MRI), η μαγνητική αρθρογραφία και το σπινθηρογράφημα με τις ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
Στα συμπεράσματα της εργασίας αναφέρεται η πανο­ραμική ακτινογραφία ως αναγκαία στην αρχική εκτίμηση κάθε δυσλειτουργίας, η CT ως βοηθητικό εργαλείο στην πρώιμη διάγνωση της αρθρίτιδας και η MRI ως το gold standard σε περιπτώσεις που χρήζει μελέτης ο διαρθρικός δίσκος. Η MRI αρθρογραφία συμπληρώνει σε ειδικές περι­πτώσεις τις διαγνωστικές δυνατότητες της απλής MRI.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ΚΦΓΔ, μαγνητική τομογραφία, μαγνητική αρθρογραφία, υπολογιστική τομογραφία, υπερηχογράφημα