ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 4 / Αξιολόγηση της ποιότητας των πανοραμικών ακτινογραφιών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αξιολόγηση της ποιότητας των πανοραμικών ακτινογραφιών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ, Ν. ΠΑΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(4):279-285

Σκοπό της μελέτης μας αποτελεί η αξιολόγηση της ποιότητας των πανοραμικών ακτινογραφιών στο Ακτινολο­γικό Τμήμα της Οδοντιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. και η παρουσίαση των σφαλμάτων, αλλά και της αντίστοιχης παραμόρφωσης στην απεικόνιση.
Υλικό μας αποτέλεσαν 1159 πανοραμικές ακτινογρα­φίες και έγινε καταγραφή των σφαλμάτων που παρατηρή­θηκαν. Τα σφάλματα επικεντρώθηκαν σε αυτά που προέρ­χονται από κακή τοποθέτηση του ασθενούς στο μηχάνημα και τα οποία ταξινομήθηκαν σε οκτώ κατηγορίες.
Σε ποσοστό 36,4% οι ακτινογραφίες ήταν άριστες, ενώ το συχνότερο σφάλμα που εμφανιζόταν ήταν η κλίση κεφαλής προς τα εμπρός, σε ποσοστό 20%, με ανάλογη αλλοίωση της ακτινογραφικής απεικόνισης των ανατομι­κών δομών.
Συμπερασματικά, η συχνότητα σφαλμάτων στην πανοραμική απεικόνιση είναι συχνή (παγκόσμιο φαινόμε­νο), γι’αυτό καθίσταται χρήσιμη για τον οδοντίατρο η γνώση των παραμορφώσεων που τα σφάλματα αυτά επι­φέρουν στην απεικόνιση.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Πανοραμική ακτινογραφία, σφάλματα, τοποθέτηση ασθενούς