ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 2 / Αξιολόγηση της παραμόρφωσης (μεγέθυνσης) της περιακρορριζικής ακτινογραφίας με την τεχνική της παραλλήλου με τη χρήση κυλινδρικού κατευθυντήρα 20 εκατοστών

Αξιολόγηση της παραμόρφωσης (μεγέθυνσης) της περιακρορριζικής ακτινογραφίας με την τεχνική της παραλλήλου με τη χρήση κυλινδρικού κατευθυντήρα 20 εκατοστών

Κ. Λιβέρδος, Χ. Τσάμης, Ν. Παρίσης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(2):97-106

Για να έχουμε κατά το δυνατό πιστότερη απεικόνιση του αντικειμένου με τις ενδοστοματικές περιακρορριζικές ακτινογρα­φίες, το ακτινογραφικό πλακίδιο θα πρέπει να τοποθετείται πλη­σίον και σε παράλληλη σχέση με τους εξεταζόμενους ιστούς, με την κεντρική ακτίνα της δέσμης των ακτίνων να προσπίπτει κάθετα σε αυτό. Σε αυτές τις αρχές βασίζεται η τεχνική της παραλλήλου τεχνικής που πλεονεκτεί, όσον αφορά την πιστότητα απεικόνισης του ακτινογραφημένου αντικειμένου, σε σχέση με την τεχνική της διχοτόμου. Για την εφαρμογή της παράλληλης τεχνικής απαιτείται κατευθυντήρας μήκους 30-40 εκατοστών, όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ακτινογραφικών μηχανημάτων που διατίθενται στην Ελλάδα, είναι εξοπλισμένα με κατευθυντήρες μήκους 20 εκατο­στών. Οι ενδοστοματικές ακτινογραφίες αποτελούν απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του οδοντίατρου, που ασχολείται με την εμφυ- τευματολογία και μπορούν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη τεχνική ακτινογραφικής απεικόνισης.
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα εργασία ελέγχεται το ποσοστό παραμόρφωσης της περιακρορριζικής ακτινογραφίας με την τεχνι­κή της παραλλήλου στην ακτινογραφική απεικόνιση με τη χρήση του κυλινδρικού κατευθυντήρα των 20 εκατοστών.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 89 ενδοστοματικές ακτινογραφίες που απεικονίζουν εμφυτεύματα, έγιναν μετρήσεις των ειδώλων των εμφυτευμάτων. Οι μετρήσεις συγκρίθηκαν με τις πραγματικές τιμές του μήκους των εμφυτευμάτων. Ακολούθησε ανάλυση των αποτελεσμάτων και βρέθηκε ο μέσος όρος ακτινογραφικής παρα­μόρφωσης των εμφυτευμάτων ανά περιοχή των οδοντικών τόξων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: α) Η τεχνική της παραλ­λήλου με τη χρήση κατευθυντήρα 20 εκατοστόμετρων αποτελεί μια αρκετά αξιόπιστη ακτινογραφική τεχνική για την εμφυτευματολογία που δεν προκαλεί παραμόρφωση μεγαλύτερη του 10%, β) βρέθηκε ότι ο μέσος όρος ακτινογραφικής παραμόρφωσης δεν ξεπερνούσε το 7% και μάλιστα στις περιοχές των οπισθίων δοντιών της κάτω γνάθου η παραμόρφωση ήταν πολύ μικρή εώς μηδενική, γ) η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οδοντία­τρο που ασχολείται με την εμφυτευματολογία στα διάφορα στά­δια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, εφόσον εφαρμόζει σωστά την τεχνική, είναι ασφαλές να υπολογίζει ένα ποσοστό μεγέθυνσης, της τάξης του 10%, κατά την αξιολόγηση της ακτινογραφίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Κατευθυντήρας 20 εκατοστών, παράλ­ληλος τεχνική, παραμόρφωση ειδώλου, εμφυτεύματα