ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 31 (2003) / Τεύχος 4 / Αντιμετώπιση τραυματικών κακώσεων δοντιών και φατνιακών αποφύσεων σε παιδιά και εφήβους

Αντιμετώπιση τραυματικών κακώσεων δοντιών και φατνιακών αποφύσεων σε παιδιά και εφήβους

Λ. Ζουλούμης, Μ. Παπαδάκη, Ν. Τοπουζέλης, Κ. Λαζαρίδης
ΣΤΟΜΑ 2003;31:239-256

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων φατνιακών αποφύσεων και δοντιών, και η ανασκόπηση των κυριότερων βιβλιογραφικών αναφορών σχετικά με τα διαγνωστικά κριτήρια, τις μεθόδους θεραπείας και την πρόγνωση που αφορούν τις επείγουσες αυτές καταστάσεις. Το υλικό της κλινικής αυτής μελέτης περιλαμβάνει 28 ασθενείς, όλοι αγόρια, ηλικίας από 5 έως 17 ετών με οδοντοφατνιακές κακώσεις σε σύνολο 111 δοντιών (31 μόνιμα, 16 νεογιλά και 64 μόνιμα δόντια σε συνδυασμό με κατάγματα φατνιακής απόφυσης). Η αντιμετώπιση περιελάμβανε συντηρητική θεραπεία (στα νεογιλά κυρίως δόντια) ή ακινητοποίηση με μεθόδους όπως ορθοδοντικά αγκύλια, νάρθηκα από ρητίνη ενισχυμένη με σύρμα, νάρθηκα Niro, νάρθηκα Schuchardt και ενδοδοντική θεραπεία, ανάλογα με το είδος και την έκταση της κάκωσης. Ο χρόνος ακινητοποίησης στις μεμονωμένες οδοντικές κακώσεις κυμαινόταν από 15 έως 25 μέρες, ενώ στα κατάγματα φατνιακής απόφυσης από 4 έως 6 εβδομάδες. Τα ολικά εκγομφωμένα μόνιμα δόντια που προσκομίστηκαν από τους ασθενείς, αναφυτεύτηκαν σ’ όλες τις περιπτώσεις (σύνολο αναφυτευμένων δοντιών 7). Η παρακολούθηση των ασθενών γινόταν κλινικά και ακτινογραφικά 1 εβδομάδα, 1 μήνα, 3 μήνες και 6 μήνες μετατραυματικά, ενώ στη συνέχεια οι ασθενείς ελέγχονταν κάθε χρόνο για διάστημα από 1 έως 7 έτη. Έξι από τα επτά αναφυτευμένα δόντια παρουσίασαν σταδιακή απορρόφηση ρίζας και εξήχθησαν 6-7 χρόνια μετατραυματικά. Από τα 24 μερικώς εκγομφωμένα μόνιμα δόντια, τα 18 παραμένουν στον οδοντικό φραγμό χωρίς επιπλοκές για διάστημα 2-7 έτη μετατραυματικά. Τέλος, 21 από τα 26 μόνιμα δόντια που μετακινήθηκαν μονοπαγώς με το οστό σε κάταγμα φατνιακής απόφυσης παραμένουν στον οδοντικό φραγμό για διάστημα 1-6 χρόνια μετά. Σε δύο ασθενείς με εγγόμφωση νεογιλών δοντιών παρουσιάστηκε δυσπλασία των αντίστοιχων μόνιμων. Οι υπόλοιπες κακώσεις νεογιλών δοντιών εξελίχθηκαν χωρίς επιπλοκές. Τα συμπεράσματα της μελέτης αναφορικά με την πρόγνωση των κακώσεων αυτών συμφωνούν γενικά με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας.