ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 3 / Αντιμετώπιση παθολογικών επιδράσεων των ολικών οδοντοστοιχιών σε γηροδοντιατρικούς ασθενείς

Αντιμετώπιση παθολογικών επιδράσεων των ολικών οδοντοστοιχιών σε γηροδοντιατρικούς ασθενείς

Θ. Μυλωνάς
ΣΤΟΜΑ 2004;32(3):173-178

Οι υπερήλικες στην Ελλάδα έχουν, πλέον, καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του συνολικού πληθυσμού. Αυτό ανα­γκάζει την οδοντιατρική επιστήμη στην Ελλάδα να ασχο­ληθεί με τα προβλήματα, αλλά και τη θεραπεία αυτής της ομάδας. Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η καταγραφή και η θεραπεία των παθολογικών καταστάσεων που δημιουργούνται από τη χρήση μιας ολικής οδοντοστοιχίας στους υπερήλικες. Από τις συχνότερες αλλοιώσεις είναι ο μηχανικός και ο μικροβιακός ερεθισμός, η τοξική και η αλλεργική φλεγμονή, η ξηροστομία και το σύνδρομο της στοματικής καυσαλγίας, η δυσλειτουργία του στοματογναθικού συστήματος, η δυσκολία κατάποσης και οι ανω­μαλίες στην αίσθηση γεύσης, οι υπερπλασίες και οι ινώ­δεις μεταπτώσεις της φατνιακής ακρολοφίας, τα έλκη. Η θεραπεία σε όλες, σχεδόν, τις περιπτώσεις πρέπει να λαμ­βάνει υπόψη το οργανικό σύνολο του υπερήλικα, την πολυφαρμακία, την τροποποίηση της οδοντοστοιχίας ή και την απομάκρυνσή της.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ολικές οδοντοστοιχίες, γηροδοντιατρι­κοί ασθενείς