ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 2 / Αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλή συμπτωματολογία που σχετίζεται με ολικές οδοντοστοιχίες

Αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλή συμπτωματολογία που σχετίζεται με ολικές οδοντοστοιχίες

Β. Αναστασιάδου, Ε. Κωτσιομύτη, Ο. Νάκα, Δ. Κάπαρη
ΣΤΟΜΑ 2004;32(2):111-116

Οι ολικά νωδοί ασθενείς που χρησιμοποιούν ολικές οδοντοστοιχίες αντιμετωπίζουν, συχνά, προβλήματα που σχετίζονται με κατασκευαστικά λάθη και κακή συντήρηση των οδοντοστοιχιών, όπως και με μεταβολές των στηρικτικών ιστών. Ένα σύνηθες εύρημα είναι η μείωση της κατακόρυφης διάστασης, οφειλόμενη κυρίως στη συνεχόμενη απορρόφηση των υπολειμματικών φατνιακών ακρολοφιών. Συχνά, επίσης, παρατηρούνται βλάβες των μαλακών μορίων, όπως η συγχειλίτιδα και πτυχωτές υπερπλασίες (επουλίδες fissuratum). Ο συνδυασμός της μειωμένης κατακόρυφης διάστασης με βλάβες στους μαλακούς ιστούς περιπλέκει τη κλινική εικόνα και δημιουργεί προ­βληματισμό ως προς την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η συχνότητα εμφάνι­σης και οι συσχετίσεις των παραπάνω χαρακτηριστικών (μειωμένη κατακόρυφη διάσταση, συγχειλίτιτδα, υπερπλα­σίες) σε δείγμα νωδών ασθενών που αντιμετώπιζαν προ­βλήματα με τις οδοντοστοιχίες τους. Στη συνέχεια, εκπο­νήθηκε και εφαρμόστηκε θεραπευτικό πρωτόκολλο με σκοπό τη συστηματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων, όπου η μείωση της κατακόρυφης διάστασης συνοδεύεται από κάποια ή κάποιες βλάβες των μαλακών ιστών.
Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ανάπτυξη συγχειλίτιδας ευνοείται κυρίως από τη μείωση της κατακόρυφης διάστα­σης, ενώ οι υπερπλασίες φαίνεται ότι, κατά κύριο λόγο, σχετίζονται με τη λανθασμένη διαμόρφωση του μήκους και του σχήματος των πτερυγίων.
Το θεραπευτικό σχέδιο που ακολουθήθηκε αντιμετώ­πισε διαδοχικά, αλλά σε συνάρτηση μεταξύ τους, όλους τους αιτιολογικούς και προδιαθεσικούς παράγοντες, εξα­σφαλίζοντας ολοκληρωμένη αποκατάσταση των στοματι­κών ιστών και υγιές υπόστρωμα για τη λειτουργία των νέων ολικών οδοντοστοιχιών που κατασκευάστηκαν.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ολικές οδοντοστοιχίες, κατακόρυφη διάσταση, πτυχωτή ινώδης υπερπλασία, συγχειλίτιδα