ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 3 / Αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα ήπατος στο χώρο του οδοντιατρείου

Αντιμετώπιση ασθενών με νοσήματα ήπατος στο χώρο του οδοντιατρείου

Μ. Γιαννοπούλου, Ν. Νταμπαράκης
ΣΤΟΜΑ 2004;32(3):211-215

Η ηπατίτιδα είναι φλεγμονή του ήπατος, η οποία προ- καλείται από μολυσματικά ή μη αίτια. Στην εργασία γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής των διαφόρων τύπων μολυ­σματικής ηπατίτιδας (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV), της επιδημιολογίας και της έκτασης του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν σχε­δόν όλοι οι οδοντίατροι, όσον αφορά την αναγνώριση πιθανών ή πραγματικών φορέων ηπατίτιδας επιβάλλει την τήρηση των μέτρων που έχουν οριστεί από διεθνείς οργα­νισμούς. Τονίζεται, ιδιαιτέρως, η αναγκαιότητα διαρκούς ενημέρωσης και επαγρύπνησης του οδοντιατρικού προσω­πικού, σχετικά με τις δυνατότητες πρόληψης έναντι των διαφόρων ιών ηπατίτιδας. Αναφέρεται αναλυτικά η κλινική εικόνα των οξείων, αλλά και χρόνιων ιογενών ηπατίτιδων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδοντιατρική αντιμε­τώπιση των ασθενών, που είτε βρίσκονται σε ενεργή φάση είτε είναι φορείς ή άτομα υψηλού κινδύνου ή ακόμη και με αναφορά ιστορικού ηπατίτιδας. Επίσης, γίνεται αναλυτική αναφορά στα μέτρα που πρέπει να λάβει ο οδοντίατρος, σε περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιων ασθενών στο οδο­ντιατρείο ή σε περίπτωση ατυχήματος του ιδίου (τρύπημα με βελόνη) κατά την άσκηση οδοντιατρικής πράξης. Τέλος, αναφέρονται τα μέτρα ασηψίας και αποστείρωσης που πρέπει να εφαρμόζονται, σχολαστικά, στο χώρο του ιατρείου προς όφελος όλων, καθώς και τα ατομικά μέτρα προστασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ηπατικοί ασθενείς, ιογενείς ηπατίτιδες, μέτρα πρόληψης