ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 42 (2014) / Τεύχος 1 / Αναγεννητική Οδοντιατρική: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και προοπτικές κλινικής εφαρμογής

Αναγεννητική Οδοντιατρική: Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και προοπτικές κλινικής εφαρμογής

Ε. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΟΪΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2014;42(1):43-66

Η αναγεννητική οδοντιατρική αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο άσκησης της οδοντιατρικής επιστήμης. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στις διαδικασίες ιστικής αναγέννησης έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην ανάπτυξη εναλλακτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων αναγέννησης σκληρών και μαλακών οδοντικών ιστών. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται μεσεγχυματικής προέλευσης βλαστικά κύτταρα τα οποία, σε συνδυασμό με βιομιμητικά ικριώματα και αυξητικούς παράγοντες αποτελούν την επονομαζόμενη «τριάδα ιστικής μηχανικής». Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης αποτελεί η κριτική ανάλυση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων στον τομέα της αναγέννησης των οδοντικών και περιοδοντικών ιστών με τη χρήση πρωτοκόλλων ιστικής μηχανικής, καθώς και των προοπτικών για την ευρεία εφαρμογή των νέων πειραματικών δεδομένων σε κλινικά εφαρμόσιμα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι παραμένουν ακόμα σημαντικές δυσκολίες σχετικά με την αναγέννηση της αδαμαντίνης, κυρίως λόγω της απουσίας των υπεύθυνων κυττάρων (αδαμαντινοβλαστών) στον ενήλικα οργανισμό. Αντίθετα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα των ερευνητικών πρωτοκόλλων αναγέννησης του συμπλέγματος οδοντίνης-πολφού, καθώς και των περιοδοντικών ιστών. Ωστόσο, η ολική αναγέννηση ενός πλήρως λειτουργικού δοντιού δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, παρά τις αξιόλογες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε πειραματόζωα. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, απαραίτητη κρίνεται η ουσιαστική κατανόηση των μηχανισμών της μορφογένεσης και διάπλασης των ιστών και των οργάνων-στόχων. Εξασφαλίζοντας αυτήν την προϋπόθεση θα καταστεί δυνατή η αναπαραγωγή τους στα διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα, η βαθμιαία αντικατάσταση των μέχρι τώρα ευρέως χρησιμοποιούμενων (μη βιολογικών) προσεγγίσεων διαχείρισης των βλαβών και ελλειμμάτων και η ασφαλής εφαρμογή τους στον άνθρωπο, που αποτελεί και τον τελικό αποδέκτη αυτής της τεχνολογίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: βλαστικά κύτταρα, βιομιμητικά ικριώματα, αυξητικοί/μορφογενετικοί παράγοντες, ιστική μηχανική, αναγεννητική ιατρική/οδοντιατρική.