ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 38 (2010) / Τεύχος 3 / Ανάγκη περιοδοντικής θεραπείας σε Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς

Ανάγκη περιοδοντικής θεραπείας σε Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς

Α. ΙΣΚΑΣ, Σ. ΡΟΔΙΟΥ, Λ. ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2010;38(3):219-226

Στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση των αναγκών περιοδοντικής θεραπείας σε έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς, η εκτίμηση της συσχέτισης του βαθμού CPITN με την ηλικία, το μορφωτικό και το οικονομικό επίπεδο και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά που προέκυψαν από παρόμοιες πρόσφατες μελέτες στο εξωτερικό. Διενεργήθηκε επιδημιολογική μελέτη σε έξι στρατιωτικές μονάδες κατά το χρονικό διάστημα του ενός χρόνου. Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία από άτομα που προσήλθαν στο ιατρείο και αποτελούνταν από έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς. Η εξέταση των ασθενών έγινε χρησιμοποιώντας οδοντιατρικό κάτοπτρο και ειδικές περιοδοντικές μύλες για τη μέτρηση του δείκτη CPITN. Για τον προσδιορισμό των αναγκών περιοδοντικής θεραπείας των ασθενών χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης CPITN σύμφωνα με τις οδηγίες του WHO. Το δείγμα αποτελούνταν από 360 άτομα (234 στρατιώτες και 121 αξιωματικοί) με μέσο όρο ηλικίας 25,1 ± 4,8 έτη από τα οποία 351 ήταν άνδρες και 9 γυναίκες. Το 55,3 ± 0,8% του δείγματος παρουσίασε μέγιστο βαθμό CPITN = 2. Το ποσοστό του δείγματος που εμφάνισε πλήρως υγιείς περιοδοντικούς ιστούς ανέρχεται στο 6,9 % του πληθυσμού. Βρέθηκε θετική μέτριας εντάσεως και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας των εξεταζόμενων και του μέγιστου βαθμού CPITN (rho = 0,365, p <0,001). Επίσης, βρέθηκε αρνητική ασθενούς εντάσεως στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του οικονομικού επίπεδου των εξεταζόμενων και του μέγιστου βαθμού CPITN (rho =_0,117, p = 0,029). Τέλος, βρέθηκε αρνητική ασθενούςεντάσεως στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των εξεταζόμενων και του μέγιστου βαθμού CPITN (rho = _0,157, p = 0,003). Η μελέτη έδειξε οτι οι ανάγκες για περιοδοντική θεραπεία επηρεάζονται από τους παράγοντες ηλικία, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ανάγκη περιοδοντικής θεραπείας, Ελληνικός στρατιωτικός πληθυσμός, περιοδοντική νόσος