ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 2 / Ανάγκη οδοντικής αισθητικής αποκατάστασης: συσχέτιση της υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και της αντικειμενικής εκτίμησης του οδοντιάτρου με δημογραφικά χαρακτηριστικά

Ανάγκη οδοντικής αισθητικής αποκατάστασης: συσχέτιση της υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και της αντικειμενικής εκτίμησης του οδοντιάτρου με δημογραφικά χαρακτηριστικά

Μ. ΚΟΚΟΤΗ, Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Γ. ΜΕΝΕΞΕΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):125-134

Η εκτίμηση των αισθητικών αναγκών και η επιλογή των απαιτούμενων παρεμβάσεων στην αισθητική περιοχή του στόματος, πιθανώς εξαρτώνται από το φύλο, την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο ή την ενασχόληση με επαγγελματι­κά αντικείμενα, τα οποία εμπεριέχουν τον παράγοντα αισθητική. Η υποκειμενική αντίληψη του ασθενή για την αισθητική των δοντιών μπορεί να συμπίπτει σε άλλοτε άλλο βαθμό με την αντικειμενική εκτίμηση του οδοντιάτρου.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν:

  1. Η διαμόρφωση ειδικών ερωτηματολογίων και η κατασκευή δεικτών υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και αντικειμενικής εκτίμησης του οδοντιάτρου, σχετικά με την ανάγκη οδοντικής αισθητικής αποκατάστασης.
  2. Η συσχέτιση της υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και της αντικει­μενικής εκτίμησης του οδοντιάτρου για την ανάγκη αισθητικής οδοντικής αποκατάστασης με την ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο του ασθενή.

Το δείγμα αποτελούσαν 48 άνδρες και 84 γυναίκες, ηλικίας 20 – 65 ετών, οι οποίοι είχαν έξι φυσικά πρόσθια, άνω και κάτω δόντια, με ή χωρίς μεμονωμέ­νες στεφάνες ή εμφράξεις. Στους ασθενείς ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο ερωτηματολόγιο υποκειμενικής αντίληψης, αποτελούμενο από 12 ερωτήσεις ΝΑΙ/ΟΧΙ. Ένα δεύτερο έντυπο ερωτηματολόγιο αντικειμενικής εκτίμησης συμπληρώθηκε από έναν εξεταστή και σ’αυτό καταγράφηκαν 20 ερωτήσεις που αφορούσαν: 1. στοιχεία στοματοπροσωπικής ανάλυσης, 2. στοι­χεία ανάλυσης των οδοντικών φραγμών και 3. γενικές πληροφορίες.
Από τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης διαπιστώθηκε ασυμφω­νία μεταξύ της υποκειμενικής αντίληψης του ασθενή και της αντικειμενικής εκτίμησης του οδοντίατρου σχετικά με την ανάγκη οδοντικής αισθητικής απο­κατάστασης.
Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους ως προς τον υποκειμενικό βαθμό ενδιαφέροντος σε ότι αφορά την ανάγκη για αισθητική αποκατάσταση των δοντιών τους. Το ίδιο ισχύει και για την κλινική τους εικόνα – αντικειμενική εκτίμηση του οδοντιάτρου.
Στην υποκειμενική κλίμακα, οι ασθενείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο εμφανίζονται να έχουν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο βαθμό ενδιαφέρο­ντος σε ότι αφορά την ανάγκη για αισθητική αποκατάσταση των δοντιών τους, συγκρινόμενοι με τους ασθενείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.
Στην αντικειμενική κλίμακα, οι ασθενείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντικά καλύτερη κλινική εικόνα αντικειμενικής εκτίμησης, από τους απόφοιτους πρωτοβάθμιων ιδρυμάτων.
Οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς (18- 35) δείχνουν να διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά ως προς το υποκειμενικό ενδιαφέρον τους σε σχέση με την ανάγκη της αισθητικής αποκατάστασης των δοντιών τους, συγκρινόμενοι με τους μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς (36 – 50 και άνω των 50). Επίσης, οι ασθενείς ηλικίας 18 – 35 ετών φαίνεται παρουσιάζουν και στατιστικώς σημαντι­κά καλύτερη κλινική εικόνα αντικειμενικής εκτίμησης απ ότι οι άλλες δύο ηλικιακές ομάδες.
Στο σύνολο του δείγματος, οι ασθενείς εμφανίζονται να είναι σημαντικά αυστηρότεροι κριτές σε σχέση με τους οδοντιάτρους (αντικειμενική κλινική εικόνα) σε ότι αφορά την ανάγκη για αισθητική αποκατάσταση των δοντιών τους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ανάγκη αισθητικής αποκατάστασης, δημογραφικά χαρακτηριστικά, δείκτες αισθητικής αξιολόγησης