ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 1 / Αμφοτερόπλευρο παλίνδρομο εξάρθρημα κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης

Αμφοτερόπλευρο παλίνδρομο εξάρθρημα κάτω γνάθου. Παρουσίαση περίπτωσης

Σ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, Ι. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(1):63-68

Οι τραυματισμοί της κροταφογναθικής διάρθρωσης και ιδιαίτερα του κονδύλου της κάτω γνάθου είναι αρκετά συχνοί και συνήθως συνοδεύονται είτε από κάταγμα είτε λιγότερο συχνά από εξάρθρημα. Η παρουσία του κατάγμα­τος της κονδυλοειδούς απόφυσης στις κακώσεις αυτές, θεωρείται προστατευτικός μηχανισμός που αποτρέπει τη διείσδυση της κεφαλής του κονδύλου στο μέσο κρανιακό βόθρο.
Σπανιότερα, οι κακώσεις της κάτω γνάθου έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οπίσθιου παλίνδρομου εξαρθρήματος, συνήθως, ετερόπλευρου. Ο τύπος αυτός του εξαρθρήματος μπορεί να προκαλέσει ή όχι κάταγμα του τυμπανικού οστού. Στην εργασία μας παρουσιάζουμε μια ασυνήθιστη περίπτωση αμφοτερόπλευρου οπίσθιου παλίν­δρομου εξαρθρήματος των κονδύλων της κάτω γνάθου, σε νεαρό άνδρα, που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια τρο­χαίου ατυχήματος. Ο ασθενής μετά την κάκωση παρου­σίαζε έντονο πόνο και οίδημα στην περιοχή και των δύο κροταφογναθικών διαρθρώσεων, διαταραχή της σύγκλει­σης με αμφοτερόπλευρη οπίσθια ανεωγμένη δήξη, περιο­ρισμένη επώδυνη κινητικότητα της κάτω γνάθου και ωτορραγία και από τους δύο έξω ακουστικούς πόρους. 0 ακτι­νολογικός έλεγχος δεν έδειξε την ύπαρξη κατάγματος τόσο στο σώμα όσο και στους κλάδους της κάτω γνάθου συμπεριλαμβανομένων και των κονδυλοειδών αποφύσεων και έτσι οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αμφοτερόπλευρο παλίνδρομο εξάρθρημα των κονδύλων της κάτω γνάθου. Η αντιμετώπιση του ασθενούς ήταν συντηρητική και η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξελί­χθηκε ομαλά και χωρίς επιπλοκές σε διάστημα τριών μηνών.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εξάρθρημα, παλίνδρομο, κάτω γνάθος