ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 3 / Ακτινογραφική εκτίμηση της αποκατάστασης των ενδοδοντικάθεραπευμένων δοντιών. Μέρος ΙΙ. Αξιολόγηση μήκους και διατομής ενδορριζικού άξονα

Ακτινογραφική εκτίμηση της αποκατάστασης των ενδοδοντικάθεραπευμένων δοντιών. Μέρος ΙΙ. Αξιολόγηση μήκους και διατομής ενδορριζικού άξονα

Ν. Τσίγγος, Δ. Τορτοπίδης, Κ. Σταμούλης, Π. Παντολέων
ΣΤΟΜΑ 2004;32(3):205-209

Συχνά η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών περιλαμβάνει τη χρήση ενδορριζικού άξονα με ψευδο­μύλη. Βασικές παράμετροι της σχεδίασης των ενδορριζικών αξόνων, για την πρόγνωση της αποκατάστασης, αποτελούν το μήκος, η διατομή και το σχήμα του άξονα.
Σκοπός αυτής της κλινικοστατιστικής μελέτης ήταν η ακτι­νογραφική αξιολόγηση του μήκους και του εύρους ενδορριζικών αξόνων που κατασκευάστηκαν από κλινικούς οδοντιάτρους.
Για το σκοπό της μελέτης, εξετάστηκαν 3.140 ιστορικά και επιλέχτηκαν 1.111 πανοραμικές ακτινογραφίες, στις οποίες υπήρχε ένα τουλάχιστον ΕΘΔ. Εντοπίστηκαν 2.259 ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, με κώνους γουταπέρκας και 413 ενδορρι- ζικοί άξονες. Η εκτίμηση του μήκους και της διατομής των αξό­νων έγινε με τη χρήση διαβήτη και οι μετρήσεις με υποδεκάμε­τρο με διαβαθμίσεις του μισού χιλιοστού.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μόνο 7,5% από τους ενδορριζικούς άξονες είχαν αναλογία μήκος άξονα/μήκος ρίζας μεγαλύτερη < ίση με το 1/2 του μήκους της ρίζας και το 84,3% είχε αναλογία διατομή άξονα/διατομή ρίζας μικρότερη ή ίση με το 1/3 της διατομής της ρίζας. Από τους άξονες που εξετάστηκαν, μόνο 1% είχε μήκος άξονα μεγαλύτερο από τα 2/3 του μήκους της ρίζας. Από τη στατιστική αξιολόγηση των δεδο­μένων μεταξύ χυτών και μεταλλικών προκατασκευασμένων με σπειρώματα και αγκυρώσεις ενδορριζικών αξόνων, βρέθηκε ότι οι χυτοί είχαν, στατιστικά, μεγαλύτερη αναλογία μήκους (p<0,04) και μεγαλύτερη αναλογία διατομής (p<0,00001) σε σχέση με τους προκατασκευασμένους.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν τρια βασικά συμπεράσματα: α) ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ενδορριζικών αξόνων στο συγκεκριμένο δείγμα είχε ανεπαρκές μήκος, β) ένα πολύ υψηλό ποσοστό των αξόνων είχε αποδεκτή διατομή και γ) οι χυτοί ενδορριζικοί άξονες ήταν μακρύτεροι και ευρύτεροι από τους προκατασκευασμένους.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, ενδορριζικός άξονας, ψευδομύλη, μήκος άξονα, εύρος άξονα