ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 39 (2011) / Τεύχος 3 / Ακτινογραφική απεικόνιση οστικού ανασχηματισμού σε μετεξακτική τοποθέτηση αυτογενούς πλάσματος εμπλουτισμένου σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF): Αναφορά περίπτωσης

Ακτινογραφική απεικόνιση οστικού ανασχηματισμού σε μετεξακτική τοποθέτηση αυτογενούς πλάσματος εμπλουτισμένου σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF): Αναφορά περίπτωσης

Α. ΗΛΙΑΔΗΣ, Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, I. ΝΑΖΑΡOΓΛΟΥ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2011;39(3):167-171

Διάφορες αναφορές έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τις εφαρμογές των αυξητικών παραγόντων στον τομέα της χειρουργικής του στόματος, των οδοντικών εμφυτευμάτων, και της περιοδοντικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστή η μέθοδος της αύξησης της τυπικής συγκέντρωσης αυξητικών παραγόντων, με την τοποθέτηση αυτογενούς πλάσματος εμπλουτισμένου με αυξητικούς παράγοντες (PRGF) σε θέσεις οστικού ελλείμματος. Η τοποθέτηση του PRGF σε μετεξακτικό φατνίο μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσματα για το λόγο, ότι κοντά στο σημείο εφαρμογής θα υπάρξει διαφοροποίηση και μετανάστευση ικανοποιητικού αριθμού οστεογεννητικών κυττάρων. Επιπλέον, ικανοποιητικά αποτελέσματα έχουν δώσει περιπτώσεις, όπου το PRGF συνοδευόταν από αυτογενές ή αλλογενές μόσχευμα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εξαγωγής δύο 3ων γομφίων κάτω γνάθου και μετέπειτα τοποθέτησης PRGF εντός των φατνίων. Ακολούθησε ακτινογραφική εξέταση την πεντηκοστή μετεγχειρητική μέρα, η οποία αποκάλυψε πύκνωση στην περιοχή του οστικού ελλείμματος των δύο φατνίων. Η σύγκριση με το αρχικό ορθοπαντομογράφημα και η κλινική εξέταση της περιοχής έδειξε άριστη επούλωση των σκληρών και μαλακών ιστών αντίστοιχα. Η τοποθέτηση του PRGF έδωσε φαινομενικά επιτυχή αποτελέσματα οστικού ανασχηματισμού και επούλωσης του μετεξακτικού φατνίου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: οστικός  ανασχηματισμός,  αυτογενές πλάσμα  πλούσιο  σε αυξητικούς παράγοντες  (PRGF), 3ος γομφίος, μετεξακτική οστική επούλωση