ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 3 / Ακτινική χειλίτιδα και η αντιμετώπισή της με επιπολής εκτομή του ερυθρού κρασπέδου του βλεννογόνου του κάτω χείλους

Ακτινική χειλίτιδα και η αντιμετώπισή της με επιπολής εκτομή του ερυθρού κρασπέδου του βλεννογόνου του κάτω χείλους

M. Λαζαρίδου, Σ. Ιορδανίδης, Λ. Ζουλούμης, Ν. Λαζαρίδης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(3):173-180

Η ακτινική χειλίτιδα συνιστά προκαρκινική κατάσταση που οφείλεται στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας του ερυθρού κρασπέδου του κάτω χείλους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ποικιλία μεθόδων, όπως είναι η ηλεκτροχειρουργική, η τοπική εφαρμογή χημειοθεραπευτικών ουσιών, το laser ΟΟ2, η επιπολής εκτομή του βλεννο­γόνου του ερυθρού κρασπέδου του κάτω χείλους κ.α.
Από το 1996-2003, οκτώ ασθενείς με κλινική εικόνα ακτινικής χειλίτιδας αντιμετωπίστηκαν με επιπολής εκτο­μή του βλεννογόνου ερυθρού κρασπέδου του κάτω χεί­λους και κάλυψη του ελλείμματος με βλεννογόνιο προωθητικό κρημνό. Σε δύο από τους ασθενείς έγινε συναφαίρεση συνυπάρχοντος ακανθοκυτταρικού καρκινώματος με σφηνοειδή εκτομή. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής έναντι των υπολοίπων είναι η δυνατότητα ιστολογι­κής εξέτασης ολόκληρου του παρασκευάσματος. Το γεγο­νός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αφενός η κλινική εικόνα δε συμβαδίζει πάντα με την ιστολογική και αφετέ­ρου μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία εστίες εξαλλαγής.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των κύριων κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών της ακτινικής χειλίτιδας, η περιγραφή της εγχειρητικής τεχνικής και η σύγκριση με άλλες μεθόδους αντιμετώπισης.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ακτινοβολία, χείλος