ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 1 / Ακρορριζεκτομές σε γομφίους

Ακρορριζεκτομές σε γομφίους

Π. Τσατσανιάς, Λ. Ζουλούμης
ΣΤΟΜΑ 2005;33(1):49-57

Η ακρορριζεκτομή των γομφίων αποτελεί μια κατα­ξιωμένη, αν και όχι τόσο διαδεδομένη, μέθοδο θεραπείας των φλεγμονωδών παθήσεων των περιακρορριζικών ιστών των δοντιών αυτών. Στην εργασία αναφέρονται ενδείξεις, αντενδείξεις, τεχνικές, ενώ παρουσιάζονται και αμφιλεγό­μενα σημεία που τίθενται προς συζήτηση με βάση τα στοι­χεία που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυ­ση των παραπάνω αφορά τους γομφίους τόσο της άνω όσο και της κάτω γνάθου, εξετάζοντας μεμονωμένα κάθε περίπτωση, λόγω των τεχνικών δυσκολιών και των ιδιαί­τερων ανατομικών συνθηκών, όπως το ιγμόρειο και το αγγειονευρώδες δεμάτιο της κάτω γνάθου. Γίνεται συγκε­κριμένη αναφορά σε in vitro/vivo μελέτες με λεπτομερή ανάλυση αποτελεσμάτων και διαφωνιών, εξάγοντας εκεί­να τα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη στην κατανόηση της διαδικασίας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Aκρορριζεκτομή, τομές, ανάστροφη έμφραξη, αυτότοπο οστικό μόσχευμα, υπέρηχοι