ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 45 (2017) / Τεύχος 1 / Επιλέγοντας μεταξύ ακίνητης ή κινητής επιεμφυτευματικής πρόσθεσης για την αποκατάσταση της ολικά νωδής γνάθου

Επιλέγοντας μεταξύ ακίνητης ή κινητής επιεμφυτευματικής πρόσθεσης για την αποκατάσταση της ολικά νωδής γνάθου

Ο. ΝΑΚΑ, G. KAΠETANAKH, Ν. ΣΥΚΑΡΑΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2017;44-45:23-34

Εισαγωγή: Οι επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκατα­στάσεις αποτελούν εναλλακτική προσέγγιση θεραπείας έναντι των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών. Τοπικές, συστηματι­κές και παράμετροι σχετιζόμενες με τον ασθενή συνεισφέ­ρουν με διαφορετική βαρύτητα στην επιλογή μεταξύ ακίνητης ή κινητής επιεμφυτευματικής αποκατάστασης.
Σκοπός: Η ανίχνευση και η αξιολόγηση των παραγόντων εκείνων που υπεισέρχονται στη διαδικασία επιλογής μεταξύ ακίνητης ή κινητής επιεμφυτευματικής πρόσθεσης ως της πλέον κατάλληλης προσέγγισης για την αποκατάσταση της ολικά νωδής γνάθου.
Υλικά και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σχετι­κών ερευνητικών μελετών, χρησιμοποιώντας κατάλληλους όρους ευρετηριασμού. Στις μελέτες που προέκυψαν καταγρά­φηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και τα κύρια αποτελέσματα, ώστε να γίνει δυνατή η ανίχνευση και η αξιολόγηση των παραγόντων, που οδήγησαν στην εκάστοτε επιλογή των προσθετι­κών αποκαταστάσεων.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση, επένθετη επιεμφυτευματική αποκατάσταση, κινητή επιεμφυτευματική αποκατάσταση, ολική νωδότητα άνω γνάθου, ολική νωδότητα κάτω γνάθου