ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 1 / Έρευνα στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης σχετικά με την κατασκευή επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

Έρευνα στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης σχετικά με την κατασκευή επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων

Ν. ΤΣΙΓΓΟΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, Χ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(1):53-57

Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια αποτελούν μια αξιόπι­στη πηγή πληροφόρησης για θέματα που αφορούν τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής των προσθετικών απο­καταστάσεων και για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από τη συνεργασία οδοντίατρων/οδοντοτεχνιτών.
Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει το ποσοστό των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων της Θεσσαλο­νίκης που ασχολούνται με την κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων, τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα προβλήμα­τα παρουσιάζονται.
Το υλικό της έρευνας προήλθε από τις απαντήσεις των οδοντοτεχνιτών σε ερωτηματολόγιο σχετικό με την κατασκευή ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων, μέρος του οποίου αφορούσε και τα εμφυτεύματα.
Μόνο το 28% των εργαστηρίων του νομού Θεσσαλο­νίκης που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα κατασκευάζουν προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων. Οι οδοντοτεχνίτες των πιο πάνω εργαστηρίων δηλώνουν ότι στο 57% των περιπτώσεων η επιλογή του κολοβώματος (abutment) γίνεται σε συνεργασία με τον οδοντίατρο. Στο 40% των περιπτώσεων εντοπίζουν τα προβλήματα στην τελική αισθητική εμφάνιση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Στο 63% οι αποκαταστάσεις αυτές είναι συγκολλούμενες και οι μισοί (48%) περίπου μεταλλικοί σκελετοί των εκτεταμένων αποκαταστάσεων χυτεύονται σε ένα κομμάτι.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το ποσο­στό των εργαστηρίων που κατασκευάζει προσθετικές απο­καταστάσεις επί εμφυτευμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης είναι μικρό. Στα εργαστήρια που κατασκευάζουν προσθετι­κές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων ακολουθούνται, κατά κανόνα, σωστές αρχές σε ότι αφορά τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Οδοντοτεχνικά εργαστήρια, οδοντικά εμφυτεύματα, υλικά και μέθοδος