ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 44 (2016) / Τεύχος 3 / Έξυπνα υλικά στην Οδοντιατρική

Έξυπνα υλικά στην Οδοντιατρική

Δ. Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΟΜΑ 2016;44(3):83-92

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρι­κή, με βάση την αντίδρασή τους στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, μπορούν να ταξινομηθούν ως βιολογικά αδρα­νή ή παθητικά, ως βιολογικά ενεργά και ως βιολογικά ανταποκρινόμενα ή έξυπνα υλικά. Τα περισσότερα οδο­ντιατρικά υλικά είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να είναι αδρανή μέσα στο στόμα και θεωρείται ότι αν είναι αδρανή και δεν αντιδρούν στο περιβάλλον του στόματος, θα είναι περισσότερο σταθερά και θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Ως έξυπνα υλικά μπορούν να οριστούν τα υλικά που έχουν μία ή περισσότερες ιδιότητες, που μπορούν να αλλάξουν με ελεγχόμενο τρόπο από εξωτερικά ερεθίσματα, όπως μηχανική τάση, θερμοκρασία, υγρασία, pΗ και μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία. Κύριο χαρακτηριστικό της έξυπνης συμπεριφοράς ενός υλικού, είναι η δυνατότητα επιστρο­φής στην αρχική του κατάσταση μετά την άρση του ερεθί­σματος. Οδοντιατρικά υλικά, όπως τα κράματα νικελίου- τιτανίου, οι σύνθετες ρητίνες, οι υαλοϊονομερείς κονίες και τα κεραμικά μπορούν να εμφανίσουν έξυπνη συμπερι­φορά, καθώς υφίστανται αναμενόμενες μεταβολές στη δομή τους, αντιδρώντας σε συγκεκριμένα εξωτερικά ερε­θίσματα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: