ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 3 / Έξοδος εκμφρακτικών υλικών των ριζικών σωλήνων στο ιγμόρειο άντρο

Έξοδος εκμφρακτικών υλικών των ριζικών σωλήνων στο ιγμόρειο άντρο

Β.Α. ΑΛΕΞΟΥΔΗ, Α. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ, Κ. ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(3):203-209

Το έδαφος του ιγμορείου έρχεται σε στενή ανατομική σχέση με τις ρίζες των γομφίων, προγομφίων και πολλές φορές κυνοδόντων της άνω γνάθου. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με διάφορα συμβάματα κατά την άσκηση της συντηρητικής ενδοδοντικής θεραπείας. Σε αυτά περιλαμ­βάνονται η έξοδος εμφρακτικού υλικού (κώνοι γουταπέρ­κας, κώνοι αργύρου, φυράματα), καθώς επίσης και υγρών διακλυσμού και αντισηπτικών φαρμάκων στο χώρο του ιγμορείου άντρου. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης, είναι η αναζήτηση τέτοιων συμβαμάτων κατά τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία και η προτεινόμενη αντιμετώπισή τους. Οι αναφορές σχετικά με έξοδο κώνων αργύρου και γουταπέρκας στο ιγμόρειο είναι σχετικά περιορισμένες, όπως επίοης και οι αναφορές σχε­τικά με έξοδο υγρών διακλυσμού (υποχλωριώδους νατρίου) και αντισηπτικών φαρμάκων. Συνηθέστερες είναι οι ανα­φορές σχετικά με την έξοδο φυραμάτων στο ιγμόρειο. Ειδικά για τα φυράματα που περιέχουν ψευδάργυρο, έχει αναφερθεί ότι μπορεί να σχετίζονται με την ανάπτυξη ασπεργίλλωσης, μορφή μυκητίασης, κυρίως λόγω του ρόλου που παίζει ο ψευδάργυρος στη μεταβολική οδό του μύκητα. Θεραπευτικά συνιστάται η αφαίρεση κάθε ξένου υλικού από το χώρο του ιγμορείου, με επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας και αφαίρεση των υλικών όπου αυτό είναι εφικτό, κυρίως όμως χειρουργικά με την κατά Caldwell-Luc τεχνική και πιο πρόσφατα με την ενδορρινική ενδοσκοπική μέθοδο.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ενδοδοντικές επιπλοκές, ιγμόρειο άντρο, κώνοι αργύρου, κώνοι γουταπέρκας, φύραμα