ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 47 (2019) / Τεύχος 1 / Έλκη στοματικής κοιλότητας: κλινική εικόνα και διαφορική διάγνωση

Έλκη στοματικής κοιλότητας: κλινική εικόνα και διαφορική διάγνωση

Α. ΤΣΟΛΑΚΗΣ, Γ. ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Κ. ΑΔΑΜΙΔΟΥ, Σ. ΣΤΥΛΟΥ
ΣΤΟΜΑ 2019; 47: 025-036

Εισαγωγή: Στη στοματική κοιλότητα έλκη, τα οποία αποτελούν βλάβη που προκύπτει από απώλεια των στιβάδων του επιθηλίου, τμήματος ή όλου του χορίου και ενδεχομένως μέρους του υποβλεννογόνιου χιτώνα ή και των βαθύτερων ιστών, είναι δυνατό να εντοπισθούν ως εκδήλωση τοπικών παραγόντων, είτε να υποδηλώνουν συστηματική νόσο, με αποτέλεσμα να τίθεται σοβαρό διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα.

Σκοπός: Η εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των διάφορων κλινικών καταστάσεων που μπορεί να εκδηλώνονται ως έλκη στο στόμα, και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Μέθοδοι/Υλικά: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, με λέξεις κλειδιά: oral ulcers, oral ulcerative lesions, stomatitis, mouth diseases.

Αποτελέσματα: Τα έλκη της στοματικής κοιλότητας διαχωρίζονται με βάση την εντόπιση σε μονήρη και πολλαπλά. Ανάλογα με την αιτιολογία τους διακρίνονται σε παθήσεις από τοπικά αίτια (μηχανικά, χημικά, ηλεκτρικά ή θερμικά αίτια και ξένα σώματα), έλκη λόγω λοιμώξεων από βακτήρια, ιούς ή μύκητες, έλκη ως εκδήλωση συστηματικών νοσημάτων και συνδρόμων, έλκη νεοπλασματικά και έλκη αγνώστου αιτιολογίας. Τέλος, με βάση τη χρονιότητά τους διακρίνοται σε οξέα, υποτροπιάζοντα και χρόνια. Κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις παρουσιάζει ιδιαίτερα κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, που συμβάλλουν στην επιτυχή διάγνωση της νόσου.

Συμπεράσματα: Τα έλκη στη στοματική κοιλότητα αποτελούν συχνή κλινική οντότητα, με πολλαπλή πιθανώς αιτιολογία. Μπορεί να είναι μικρά, ανώδυνα και η αντιμετώπισή τους να είναι πολύ εύκολη, ενώ μπορεί και να εκδηλώνονται εξαιτίας επικίνδυνης νόσου, της οποία η θεραπεία είναι εξαιρετικά επιθετική. Σε κάθε περίπτωση η προσεκτική συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας, του ιστορικού του ασθενή και πιθανόν της ιστοπαθολογικής εικόνας της βλάβης, οδηγεί στη σωστή τελική διάγνωση, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτηση του κατάλληλου σχεδίου θεραπείας.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: έλκη στοματικής κοιλότητας, ελκωτικές βλάβες στοματικής κοιλότητας, στοματίτιδα, νόσοι στόματος