ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 33 (2005) / Τεύχος 4 / Έλεγχος της ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου άντρου με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων Biogran® και BioOss® συγκριτικά με την τεχνική των οστεοτόμων. Κλινική και ακτινογραφική μελέτη

Έλεγχος της ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου άντρου με τη χρήση οστικών μοσχευμάτων Biogran® και BioOss® συγκριτικά με την τεχνική των οστεοτόμων. Κλινική και ακτινογραφική μελέτη

Α. Βέης, Α. Τσίρλης, Ν. Τσουκαλάς, Ν. Παρίσης, Μ. Ζουλιανίτη
ΣΤΟΜΑ 2005;33(4):263-274

ΣΚΟΠΟΣ: Οι περισσότερο εφαρμοσμένες τεχνικές για την ανύψωση του εδάφους του ιγμόρειου άντρου είναι η διάνοιξη παρειακού οστικού παράθυρου και η τεχνική των οστεοτόμων. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση με κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια του ποσοστού επιτυχίας και της γραμμι­κής ανύψωσης εδάφους του ιγμόρειου άντρου της τεχνικής των οστεοτόμων με την τεχνική του παρειακού οστικού παράθυρου, όταν χρησιμοποιούνται ως οστικά μοσχεύματα το φυσικό ανόργα­νο οστό (Bio-Oss®) και η βιοενεργός ύαλος (Biogran®).
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελλοντική τυχαία δοκιμασία τεχνικών και υλικών.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η έρευνα έλαβε χώρα την πρόσφατη τετραετία στην κλινική του εργαστηρίου της Οδοφατνιακής Χειρουργικής.
ΑΤΟΜΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ0ΟΔΟΙ: Η μελέτη περιέλαβε 38 περι­πτώσεις ανύψωσης με την τεχνική του «παράθυρου» με σύγχρο­νη τοποθέτηση 85 εμφυτευμάτων (ομάδα Α: 41 εμφυτεύματα Osseotite®, 32 εμφυτεύματα Frialit® και 8 εμφυτεύματα Bicon®) και 15 περιπτώσεις ανύψωσης με την τεχνική των οστεοτόμων με σύγχρονη τοποθέτηση 18 εμφυτευμάτων Osseotite® (ομάδα Β). Σε 23 περιπτώσεις της ομάδας Α (υπο-ομάδα Α1) χρησιμοποιήθηκε Biogran®, ενώ στις υπόλοιπες 15 περιπτώσεις (υπο-ομάδα Α2) χρησιμοποιήθηκε Bio-Oss®.
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Σε όλες τις περιπτώσεις μετρήθηκε ποσοστό επιτυχίας με κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια, το αρχικό και το τελικό γραμμικό ύψος ανύψωσης του εδάφους του ιγμόρειου άντρου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστά επι­τυχίας 95,3% για τις τεχνικές παρειακού παράθυρου και 93,4% για τις τεχνικές με οστεοτόμους σε χρόνο ελέγχου 8 και 6 μήνες αντίστοιχα. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τιμών της γραμμικής αρχικής και τελικής ανύψωσης του εδάφους του ιγμόρειου για όλες τις τεχνικές (Biogran®: Ρ=0,00125, Bio- Oss®: Ρ=0.00161, Οστεοτόμοι: Ρ=0,00041) Τα δύο οστικά μοσχεύματα σε συνδυασμό με τις τεχνικές του παρειακού οστι­κού παράθυρου δεν παρουσίασαν σημαντική διαφορά ως προς το τελικό ύψος ανύψωσης (Ρ=0,857), ενώ υπερτερούσαν σημαντικά συγκριτικά με την τεχνική των οστεοτόμων (BiogranS-οστεοτόμοι: Ρ=0,000079, Bio-Oss®-οστεοτόμοι: Ρ=0.000132).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δύο οστικά μοσχεύματα μπορούν να χρησι­μοποιηθούν παρέχοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η τεχνική των οστεοτόμων προτείνεται για μικρού βεληνεκούς ανυψώσεις του εδάφους του ιγμόρειου άντρου, ενώ για μεγαλύτερες προτεί­νεται η τεχνική του οστικού παράθυρου.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Ανύψωση εδάφους ιγμόρειου άντρου, Biogran, Bio-Oss, Οστεοτόμοι, Οστικό παράθυρο