ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 37 (2009) / Τεύχος 4 / Έλεγχος επιφανείας αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων μετά τη χύτευση (πειραματική μελέτη)

Έλεγχος επιφανείας αργυροπαλλαδιούχων κραμάτων μετά τη χύτευση (πειραματική μελέτη)

Γ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ, Μ. ΚΟΚΟΤΗ
Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
ΣΤΟΜΑ 2009;37(4):301-306

Η τήξη και η χύτευση των αργυροπαλλαδιούχων κρα­μάτων αποτελεί σημαντική παράμετρο εκδήλωσης της βιο­λογικής συμπεριφοράς και των μηχανικών τους ιδιοτήτων.
Σκοπός της πειραματικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του εργαστηριακού σταδίου της τήξης με φλόγα και της χύτευσης με φυγοκεντρική μηχα­νή στην εξωτερική μορφολογία και την επιφανειακή σύσταση χυτών που κατασκευάστηκαν από αργυροπαλλαδιούχα κράματα.
Η μεθοδολογία περιελάμβανε την κατασκευή δοκι­μίων τύπου MOD, από τρία διαφορετικά κράματα, τη στε­ρεοσκοπική εξέταση, την εξέταση με ηλεκτρονική μικρο­σκοπία σάρωσης (SEM), καθώς και τον καθορισμό της επι­φανειακής σύστασης των δοκιμίων με στοιχειακή μικροα­νάλυση (EDS).
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Η επιφανειακή σύσταση και των τριών κραμάτων που χρησιμοποιήθηκαν διαφέρει από την αρχική σύστασή τους πριν από τη χύτευση.
Αργυροπαλλαδιούχα κράματα που στη σύνθεσή τους περιέχουν Au δίνουν καλύτερες και πιο ομοιογενείς επι­φάνειες χυτών με μικρότερο μέγεθος πόρων και επιφανει­ακή σύσταση που προσομοιάζει περισσότερο με την αρχι­κή σύσταση του κράματος.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Αργυροπαλλαδιούχα κράματα, χύτευση, επιφανειακός έλεγχος, σύσταση, μορφολογία