ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 35 (2007) / Τεύχος 2 / Άμεση VS καθυστερημένη μετεξακτική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Άμεση VS καθυστερημένη μετεξακτική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Θ. ΛΙΛΛΗΣ, Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗ, Ε. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ, Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΚΗΣ, Λ. ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2007;35(2):151-160

Η θεραπεία ολικής ή μερικής νωδότητας με τη χρήση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων έχει καθιε­ρωθεί στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη και το ενδιαφέ­ρον έχει πλέον στραφεί στην τελειοποίηση της τεχνικής, τη μείωση του συνολικού χρόνου της θεραπείας και την απόδο­ση του μέγιστου αισθητικού αποτελέσματος. Η ανάγκη για μείωση του χρόνου θεραπείας οδήγησε στη μελέτη και εφαρ­μογή της άμεσης μετεξακτικής τοποθέτησης των εμφυτευμά­των. Το πρωτόκολλο της άμεσης τοποθέτησης, εκτός της μείωσης των χειρουργικών συνεδριών αναφέρεται ότι – υπό προϋποθέσεις – παρέχει επιπλέον πλεονεκτήματα όπως, ιδα­νική θέση τοποθέτησης, διατήρηση της αρχιτεκτονικής των περιεμφυτευματικών ιστών κ.α. Ωστόσο, προβλήματα ύπαρ­ξης τοπικών παθολογικών καταστάσεων, οστικών ελλειμμά­των και έλλειψη επαρκούς ποσότητας και ποιότητας μαλθα­κών ιστών για την κάλυψη του εμφυτεύματος είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο το τελικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέ­λεσμα. Το πρωτόκολλο της καθυστερημένης τοποθέτησης θεωρείται ότι δίνει το χρόνο στον οργανισμό να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν αμέσως μετά την εξα­γωγή του δοντιού. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην τοποθέτηση δεν είναι άμοιρη προβλημάτων, διότι η φυσιολογία της επού­λωσης του μετεξακτικού φατνίου δείχνει ότι η παράταση του χρόνου τοποθέτησης γίνεται σε βάρος της διατήρησης του όγκου της υπολειπόμενης φατνιακής ακρολοφίας και του βλεννογόνου που την καλύπτει. Σκοπός της παρούσας εργα­σίας είναι να καταδείξει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτή­ματα των δύο πρωτοκόλλων. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια σύγκρισής τους όσον αφορά τα ποσοστά επιτυχίας, στην επί­τευξη οστεοενσωμάτωσης, στην ανάγκη για κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων όσον αφορά τις παραπάνω παραμέτρους και η τελική απόφαση είναι του επεμβαίνοντα, αφού σταθμίσει τα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Άμεσα εμφυτεύματα, καθυστερημένη τοποθέτηση, μετεξακτικό φατνίο