ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 34 (2006) / Τεύχος 2 / Άμεση προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν με την τεχνική των οστεοτόμων στην περιοχή του ιγμόρειου χωρίς μόσχευμα

Άμεση προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν με την τεχνική των οστεοτόμων στην περιοχή του ιγμόρειου χωρίς μόσχευμα

Θ. Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Σ. Κ. ΚΡΕΟΥΣΗΣ
ΣΤΟΜΑ 2006;34(2):97-102

Η εσωτερική ανύψωση της μεμβράνης του ιγμόρειου είναι μια μέθοδος λιγότερο απαιτητική από την πλάγια χει­ρουργική προσέγγιση.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εξεταστεί η επι­βίωση των εμφυτευμάτων μετά από εσωτερική ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου με τη βοήθεια οστεοτόμων και ένα χρόνο μασητικής λειτουργίας.
30 εμφυτεύματα (Southern implants) τοποθετήθηκαν σε 22 ασθενείς μετά από εσωτερική ανύψωση με τη μέθοδο των οστεοτόμων. Δε χρησιμοποιήθηκαν οστικά μοσχεύμα­τα ή μεμβράνες. Η ανύψωση της μεμβράνης ήταν μεταξύ 1 και 3 χιλιοστών.
Δεν αφέθηκαν εμφυτεύματα με αντίσταση ροπής μικρότερη των 15 Ncm. Η επούλωση έγινε υποουλικά. Μετά από τρεις μήνες τοποθετήθηκαν οι μεταλλοκεραμι­κές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.
Ο μέσος όρος ανύψωσης ήταν 2,58 χιλ. Κανένα σημείο ή σύμπτωμα από το ιγμόρειο δεν παρατηρήθηκε. Τρία εμφυτεύματα απέτυχαν να οστεοενσωματωθούν. Ενώ κανένα εμφύτευμα δεν έδωσε παθολογικά σημεία μετά από ένα χρόνο μασητικής λειτουργίας. Η εσωτερική ανύ­ψωση του ιγμόρειου με τη βοήθεια των οστεοτόμων αντι­προσωπεύει μια εναλλακτική μέθοδο με αρκετά Θετικά αποτελέσματα.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Εσωτερική ανύψωση ιγμορείου, οστεοτόμος