ΑΡΧΙΚΗ / Τόμος 32 (2004) / Τεύχος 4 / Άμεσα μετεξακτικά εμφυτεύματα. Προβληματισμοί – Κλινική εφαρμογή

Άμεσα μετεξακτικά εμφυτεύματα. Προβληματισμοί – Κλινική εφαρμογή

Α. Βέης, Ν. Παρίσης, Μ. Γιαννοπούλου
ΣΤΟΜΑ 2004;32(4):259-268

Η πρόταση της χρήσης των άμεσων εμφυτευμάτων δεν είναι νέα, η ουσιαστική όμως και τεκμηριωμένη εφαρ­μογή τους χρονολογείται μέσα στην τελευταία δεκαετία. Στις μέρες μας, λοιπόν, αποτελεί μία επιτυχή, αξιόπιστη και προβλέψιμη μέθοδο. Στην εργασία μας αναφέρονται αναλυτικά τα πλεονεκτήματα, τα στάδια και οι βασικές αρχές της χειρουργικής τοποθέτησης των άμεσων εμφυ­τευμάτων, η ταξινόμησή τους βάσει της οστικής απώλειας που προκύπτει μετά την εξαγωγή και τον καθαρισμό του φατνίου, καθώς και κάποιοι σύγχρονοι προβληματισμοί σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν το ποσοστό επιτυ­χίας, τη χρήση μοσχευμάτων, την προϋπάρχουσα φλεγμο­νή, αλλά και την άμεση φόρτιση του μετεξακτικού εμφυτεύματος.
Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάμε πολλές δημοσι­εύσεις που πραγματεύονται την επιτυχία των άμεσων εμφυτευμάτων. Η πλειοψηφία των ερευνητών καταλήγει σε ένα ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνάει το 90%. Καθορι­στικό παράγοντα επιτυχίας αποτελεί η επίτευξη αρχικής σταθερότητας.
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση υλικών που συμπληρώνουν έντονες οστικές απώλειες. Στις περι­πτώσεις λοιπόν όπου απαιτείται η ανάγκη σύγχρονης οστι­κής αναγέννησης, το αυτογενές οστικό μόσχευμα συνεχί­ζει να αποτελεί το «χρυσό standard».
Μετά από μελέτη πολλών εργασιών καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η ύπαρξη προϋπάρχουσας φλεγμονής δεν αποτελεί πλέον αντένδειξη για την άμεση τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.
Τέλος, αναφέρεται σε πολλές μελέτες ότι ο συνδυα­σμός της άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος με την άμεση προσωρινή αποκατάσταση όχι μόνο προσφέρει σημαντική αισθητική, ψυχολογική και λειτουργική κάλυψη του ασθενή, αλλά αποτελεί και μία προβλέψιμη και ασφα­λή θεραπεία, κάτω, βέβαια, από συγκεκριμένες προϋποθέ­σεις.

ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: Άμεσα εμφυτεύματα, χρήση μοσχευμά­των, ποσοστό επιτυχίας, προϋπάρχουσα φλεγμονή, άμεση φόρτιση